Đóng lại
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Giới tính Nữ
Điện thoại 0918899192
Email ntngiau.dongthap@moet.edu.vn; ntng66@yahoo.com.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách