Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

1. Tiêu chuẩn chung

Tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư là giảng viên đã có trên 10 (mười) năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ mà trong 03 (ba) năm cuối có thời gian không quá 12 (mười hai) tháng đi thực tập, tu nghiệp nâng cao trình độ thì thời gian này không tính là gián đoạn của 03 (ba) năm cuối;

Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có ít nhất 1/2 (một phần hai) số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp. Đối với giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định.

Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Có đủ số điểm công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quy đổi tối thiểu theo quy định.

Theo quy định mới, chuẩn GS,PGS đã nâng cao lên, so với quy định cũ thì tổng điểm quy đổi đã tăng gấp đôi và đặc biệt bắt buộc các ứng viên có bài báo đăng trong các tạp chí quốc tế có uy tín.

2. Tiêu chuẩn về khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của chức danh Giáo sư

Theo quy định, đối với công bố kết quả nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, ứng viên phải là tác giả chính đã công bố được ít nhất 03 (ba) bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Ứng viên không đủ công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thì phải có ít nhất 02 (hai) trong số các công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nêu trên và 01 (một) chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 02 (hai) trong số các công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nêu trên và 01 (một) sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản trước ngày 01 tháng 01 năm 2020: Ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 05 (năm) bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Ứng viên không đủ công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo quy định thì phải có ít nhất 03 (ba) trong số các công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nêu trên và 02 (hai) chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 03 (ba) trong số các công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nêu trên và 02 (hai) sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) nhiệm vụ khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ cấp bộ hoặc 01 (một) nhiệm vụ khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Mỗi nhiệm vụ khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ cấp bộ được thay thế bằng 01 (một) bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác.

Hướng dẫn chính ít nhất 02 (hai) nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ theo quy định của pháp luật. Ứng viên không hướng dẫn đủ nghiên cứu sinh quy định tại khoản này thì được thay thế bằng bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế; hướng dẫn chính 01 (một) nghiên cứu sinh được thay thế bằng 03 (ba) bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quy định.

Ứng viên phải có ít nhất 20,0 điểm công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quy đổi, trong đó, có ít nhất 5,0 điểm được thực hiện trong ba năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ;

Ứng viên không đủ số điểm quy định thì được thay thế bằng điểm quy đổi từ các bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

3. Tiêu chuẩn khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của chức danh Phó Giáo sư

Để được xét tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, ứng viên phải có ít nhất 06 (sáu) năm, trong đó phải có 03 (ba) năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Ứng viên không đủ 06 (sáu) năm và ứng viên không đủ số giờ chuẩn giảng dạy quy định thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quy đổi tối thiểu đóng góp từ các bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Đối với, công bố kết quả nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365,ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 02 (hai) bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Ứng viên không đủ công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quy định tại điểm này thì phải có ít nhất 01 (một) trong số các công trình nêu trên và 01 (một) chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 01 (một) trong số các công trình nêu trên và 01 (một) sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020: Ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 03 (ba) bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Ứng viên không đủ công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quy định thì phải có ít nhất 02 (hai) trong số các công trình nêu trên và 01 (một) chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 02 (hai) trong số các công trình nêu trên và 01 (một) sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) nhiệm vụ khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ cấp cơ sở hoặc 01 (một) nhiệm vụ khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ cấp Bộ đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Ứng viên không thực hiện đủ nhiệm vụ khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ quy định thì được thay thế bằng 01 (một) bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc một trong số các công trình: bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ.

Đối với ngành khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sức khỏe, hướng dẫn 01 (một) tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú được tính như hướng dẫn 01 (một) tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên được cấp bằng thạc sĩ; Ứng viên không hướng dẫn đủ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên hoặc nghiên cứu sinh quy định tại khoản này thì được thay thế bằng công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quy đổi. Hướng dẫn 01 (một) tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên được cấp bằng thạc sĩ được thay thế bằng 01 (một) trong số các công trình: bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; sách phục vụ đào tạo; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Ứng viên phải có ít nhất 10,0 điểm công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quy đổi, trong đó: Có ít nhất 2,5 điểm công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được thực hiện trong 03 (ba) năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ;

Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ phải có ít nhất 6,0 điểm công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tính từ các bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội và nhân văn, lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao phải có ít nhất 4,0 điểm công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tính từ các bài báo khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

4. Hội đồng Giáo sư

4.1. Hội đồng Giáo sư cơ sở tại cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Hội đồng Giáo sư cơ sở tại cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, theo quy định, có từ 9 (chín) đến 15 (mười lăm) thành viên. Để có đủ số lượng thành viên, cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có thể mời giáo sư, phó giáo sư ở trong và ngoài nước tham gia hoặc có thể liên kết với cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác để thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và báo cáo kết quả xét lên người đứng đầu cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Sau khi công khai ít nhất 15 (mười lăm) ngày, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước.

4.2. Hội đồng Giáo sư nhà nước

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước; bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký và các Phó Chủ tịch theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Giáo sư nhà nước là 05 năm. Hội đồng Giáo sư nhà nước tổ chức hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng Giáo sư cơ sở và các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Tổ chức thu nhận báo cáo của các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phân loại hồ sơ của ứng viên do các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đề nghị theo ngành, chuyên ngành khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, công khai hồ sơ của ứng viên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước và chuyển đến các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Xem xét và thông qua danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư do các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề xuất.

Theo quy định, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là bộ phận chuyên môn của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm thành viên theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức thẩm định hồ sơ của ứng viên và kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4.3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư

Để là thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, tiêu chuẩn của ứng viên là người có uy tín chuyên môn khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 (năm) gần đây.

Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư; trường hợp khác do Thủ tướng quyết định. Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư. Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lên.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: chinhphu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới