Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GD&ĐT chính thức ban hành hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2020.

Theo đó, SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở GDPT phải thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt. Mỗi môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 đầu SGK. Việc lựa chọn SGK phải bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Có 2 tiêu chí lựa chọn SGK, đó là: phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại cơ sở GDPT.

Ít nhất 2/3 Hội đồng lựa chọn SGK là tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên

Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở GDPT do người đứng đầu cơ sở GDPT thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở GDPT tổ chức lựa chọn SGK. Mỗi cơ sở GDPT thành lập 1 Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, mỗi cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thành lập 1 Hội đồng.

Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục (gọi chung là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365) có SGK được lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh của cơ sở GDPT.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đối với cơ sở GDPT có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 7 người.

Người đã tham gia biên soạn SGK hoặc tham gia thẩm định SGK do các nhà xuất bản tổ chức, tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành SGK và người làm việc ở các nhà xuất bản có SGK không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ: Lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư này và quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đề xuất danh mục SGK để sử dụng trong cơ sở GDPT với người đứng đầu cơ sở GDPT. Hội đồng lựa chọn SGK tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký. Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự.

Quy trình lựa chọn SGK

Theo Thông tư, quy trình lựa chọn SGK được quy định như sau:

Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu SGK cho mỗi môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục SGK được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục SGK được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định và tiêu chí lựa chọn SGK. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn SGK.

SGK được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp SGK không được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các SGK với các tiêu chí lựa chọn SGK và bỏ phiếu lựa chọn lại.

Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn SGK có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục SGK do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự.

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở GDPT danh mục SGK đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở GDPT.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở GDPT quyết định danh mục SGK sử dụng trong cơ sở GDPT.

Người đứng đầu cơ sở GDPT công bố công khai danh mục SGK sử dụng trong cơ sở GDPT và niêm yết tại cơ sở GDPT trước khi bắt đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới ít nhất là 4 tháng.

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí chọn SGK phù hợp

Theo Thông tư, căn cứ tiêu chí lựa chọn SGK UBND cấp tỉnh, quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với cơ sở GDPT trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo sở GD&ĐT, sở giáo dục, khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ (gọi chung là sở GD&ĐT); UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là UBND cấp huyện) tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở GDPT lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư này.

UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý để các cơ sở GDPT tổ chức lựa chọn SGK.

Các sở GD&ĐT căn cứ quy định của Thông tư tham mưu UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với cơ sở GDPT trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý.

Báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND cấp tỉnh và cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có SGK được lựa chọn về danh mục, số lượng SGK mỗi nhà xuất bản cần cung ứng, bao gồm số lượng dự phòng, để bảo đảm có đầy đủ SGK trước khi bắt đầu mỗi năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới.

UBND cấp huyện chỉ đạo phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn SGK của các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa chọn SGK.

Phòng GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý. Tổng hợp và báo cáo UBND cấp huyện, sở GD&ĐT kết quả lựa chọn SGK của các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý.

Cơ sở GDPT có trách nhiệm tổ chức lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư này và quy định của UBND cấp tỉnh để thực hiện việc lựa chọn SGK; báo cáo sở GD&ĐT (đối với cấp THPT), phòng GD&ĐT (đối với cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và cấp THCS) về kết quả lựa chọn SGK.

Đồng thời, sử dụng SGK đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; hướng dẫn giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh sử dụng SGK theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh về quyết định lựa chọn SGK của cơ sở GDPT.


Tác giả: Hiếu Nguyễn
Nguồn: https://baomoi.com/
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới