Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ chủ yếu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019 của ngành giáo dục

Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018–2019 của ngành Giáo dục.

I. Phương hướng chung

1. Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường và thực hiện tốt vệ sinh trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

2. Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

3. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.

4. Giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

5. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập; thúc đẩy việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của người lớn.

II. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Nhiệm vụ

1.1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GDĐT trong cả nước

Rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chú trọng phát triển trường, lớp mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và cơ sở đào tạo giáo viên. Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm.

1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, giảng viên gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng, gắn với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống, quy mô trường, lớp. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế. Bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo quy định.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn. Ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. Bổ nhiệm, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, thi/xét thăng hạng và bổ nhiệm, xếp lương theo quy định; Bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo các vị trí việc làm.

1.3. Đổi mới giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông

Tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non; hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục.

Ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới; hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa; xây dựng nội dung và tài liệu giáo dục địa phương; hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác y tế trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong giáo dục phổ thông.

1.4. Nâng cao chất lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trình độ đào tạo 

Tiếp tục hoàn thiện, ban hành và triển khai các chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu ngoại ngữ, ưu tiên Chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên. Tăng cường các điều kiện dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng, phát triển môi trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và sử dụng ngoại ngữ, tăng cường dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoại ngữ trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

1. 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và quản lý giáo dục

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục. Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ, sổ liên lạc); triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả kho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia. Tiếp tục phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning và đóng góp vào kho bài giảng e-learning trực tuyến toàn ngành.

1.6. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

Tiếp tục tăng cường giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới.  Đẩy mạnh tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ . Chỉ đạo Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Kinh tế Quốc dân, Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Bách khoa Hà Nội, Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện Đề án thí điểm thực hiện cơ chế không có cơ quan chủ quản.

1.7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

Triển khai thực hiện quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; triển khai hiệu quả các thỏa thuận, các chương trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bổng hiệp định. Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài.

Các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chủ động và tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tăng số lượng các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ, liên thông chương trình.

1.8. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo

Rà soát, đánh giá thực trạng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở vật chất và thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục. Lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án tại địa phương nhằm tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Rà soát, đánh giá thực trạng, ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng cơ sở vật chất và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

1.9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát triển các chương trình đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo hướng tiệm cận với chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên khởi nghiệp. Khuyến khích các cơ sở đào tạo chủ động đổi mới phương thức đào tạo theo hướng phối hợp hiệu quả và chặt chẽ giữa đào tạo trong và ngoài nhà trường. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngành sư phạm.

2. Các giải pháp cơ bản

2.1. Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Rà soát, điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cơ chế, chính sách đã ban hành; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về GDĐT phù hợp với yêu cầu thực tiễn.Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.Tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường phối hợp trong thanh tra giáo dục.

2.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Ban hành các chuẩn, tiêu chuẩn và triển khai các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Đánh giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ quản lý giáo dục.

2.3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

Bố trí đủ cơ cấu chi ngân sách phù hợp, hiệu quả đối với các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trình độ đào tạo. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng. Thực hiện công tác xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu, đóng góp đúng quy định.

2.4. Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục

Tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ. Rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục và công khai việc công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Tiếp tục duy trì ổn định phương án tổ chức thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông quốc gia, thực hiện điều chỉnh về kỹ thuật một số khâu trong quy trình tổ chức thi để đảm bảo kết quả thi khách quan, công bằng. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Tiếp tục thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia và đánh giá quốc tế (PISA, TALIS và SEA PLM) để giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

2.5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

Chủ động tổ chức truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành, trong đó chú trọng công tác truyền thông trong nội bộ ngành (Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và các quy định mới của ngành; Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai tại các địa phương;  Các tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục; các tấm gương nhà giáo, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: VP Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới