Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số vấn đề về chương trình Lịch sử và Địa lý mới ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở

1. Cấp Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365
 1.1. Cấu trúc chương trình
Lịch sử và Địa lý ở tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc, được dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở lớp 4 và lớp 5. Môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển từ môn Tự nhiên và xã hội các lớp 1, 2, 3 và là cơ sở để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (HS) tiếp tục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn Lịch sử và Địa lý ở cấp THCS.

So với chương trình hiện hành, chương trình mới có cấu trúc đổi mới khá căn bản, chuyển từ diện sang điểm. Môn Lịch sử chỉ lựa chọn những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của vùng miền, của quốc gia, khu vực, của một số giai đoạn lịch sử, không tuân thủ nghiêm ngặt tính lịch đại. Môn Địa lý, chỉ lựa chọn một số kiến thức địa lý tiêu biểu, đặc trưng cho mỗi vùng miền, quốc gia, khu vực. Việc lựa chọn kiến thức ở các vùng miền, quốc gia, khu vực ngoài dựa trên nét đặc trưng về tự nhiên còn dựa trên vai trò lịch sử của vùng đất đó.

1.2. Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế theo phạm vi mở rộng dần về không gian địa lý và không gian xã hội, môn Lịch sử và Địa lý góp phần hình thành các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm). Mục tiêu của môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đưa ra các năng lực chung cho HS (tự chủ và tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và các năng lực chuyên môn của lịch sử và địa lý (năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội) ; năng lực quan sát, tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên và môi trường xã hội; năng lực vận dụng các kiến thức lịch sử và địa lý vào thực tiễn) để các em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác cũng như để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập suốt đời.

Nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 không tách thành hai phân môn Lịch sử và Địa lý. Các kiến thức lịch sử và địa lý được tích hợp trong các chủ đề về địa phương, vùng miền, đất nước và thế giới theo sự mở rộng về không gian địa lý và xã hội (bắt đầu từ địa phương, vùng miền, đến đất nước và thế giới). Bên cạnh đó, chương trình cũng kết nối với kiến thức, kỹ năng của các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục khác như: Tự nhiên và Xã hội, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm,... giúp HS vận dụng tích hợp kiến thức, kỹ năng của nhiều môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để giải quyết các vấn đề trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và đời sống phù hợp với lứa tuổi.

1.3. Phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử và Địa lý theo hướng tiếp cận năng lực. Phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sẽ được đổi mới theo hướng phát triển năng lực chú trọng tổ chức các hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tự tìm hiểu, tự khám phá, không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Chú trọng rèn luyện cho HS biết cách sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, biết cách suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới. Tăng cường phối hợp tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, thảo luận theo nhóm, đóng vai, dự án; đa dạng hoá các hình thức tổ chức tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, coi trọng việc dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên lớp và các hoạt động xã hội. Khuyến khích HS được trải nghiệm, sáng tạo trên cơ sở giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tìm kiếm và thu thập thông tin, gợi mở giải quyết vấn đề, tạo cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có điều kiện thực hành, tiếp xúc với thực tiễn, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cách phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; Chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, lựa chọn và phối hợp có hiệu quả giữa các hình thức và phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử và địa lý.

- Đối với Lịch sử, hình thức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chú trọng lối kể chuyện, dẫn chuyện lịch sử, giáo viên giúp cho HS làm quen với lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc, lịch sử khu vực và thế giới qua các câu chuyện lịch sử; tạo cơ sở để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh bước đầu nhận thức về khái niệm thời gian, không gian, đọc hiểu các nguồn sử liệu đơn giản về sự kiện, nhân vật lịch sử.

- Đối với Địa lý, dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 gắn liền với việc khai thác tri thức từ các nguồn tư liệu lược đồ/biểu đồ, biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh, số liệu; chú trọng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khám phá, quan sát thực địa; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phát huy tính tích cực, chủ động của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thông qua thảo luận, đóng vai, dự án,… nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng trí tò mò, sự ham hiểu biết khám phá của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đối với thiên nhiên và đời sống xã hội, từ đó hình thành năng lực tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và khả năng vận dụng tri thức địa lý vào thực tiễn.

1.4. Đánh giá kết quả

Đánh giá kết quả giáo dục theo hướng phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập được chuyển đổi theo hướng chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng. Trong quá trình tiến hành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập các chủ đề, giáo viên nên có sổ để ghi chép sự biến đổi có thể nhận ra được về hiểu biết, thái độ, năng lực, nhận thức của từng em. Việc giải quyết các câu hỏi do giáo viên nêu ra giúp HS suy nghĩ về sự kiện cụ thể của đời sống hằng ngày là một trong những phương pháp rất hữu ích cho việc đánh giá khả năng phát triển năng lực chuyên môn lịch sử và địa lý của HS.

Bên cạnh đó, việc đánh giá kết quả giáo dục đối với môn Lịch sử và Địa lý cần phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của HS, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng; có công cụ đánh giá thích hợp nhằm đánh giá toàn diện, công bằng, đúng thực chất.

2. Cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở
2.1. Vị trí vai trò của môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365


Ở cấp THCS, Lịch sử và Địa lý là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc giúp HS hình thành và phát triển những năng lực chung và năng lực chuyên môn lịch sử và địa lý trên cơ sở nền tảng kiến thức cơ bản, có chọn lọc về thế giới, quốc gia và địa phương, về các quá trình tự nhiên, kinh tế – xã hội và văn hoá diễn ra trong không gian và thời gian, về sự tương tác giữa xã hội loài người và môi trường thiên nhiên. Môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cung cấp công cụ của các khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử và địa lý để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh biết cách thu thập, tổ chức và phân tích, tổng hợp các dữ kiện, từ đó hình thành ở tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, cụ thể là năng lực diễn giải lịch sử và giải thích địa lý dựa trên chứng cứ; năng lực phân tích các quan hệ nhân quả, quan hệ qua lại giữa các đối tượng trong bối cảnh địa lý – lịch sử cụ thể. Đồng thời, góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách công dân Việt Nam, công dân toàn cầu, sẵn sàng góp sức mình vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.2. Chương trình 
2.2.1. Yêu cầu tích hợp cao


Chương trình tuân thủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và kế hoạch giáo dục được xác định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nhấn mạnh các phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm: năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội thể hiện ở các năng lực thành phần như  nhận diện và hiểu tư liệu lịch sử, tái hiện và trình bày lịch sử, giải thích lịch sử, đánh giá lịch sử, vận dụng bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử vào thực tiễn (Lịch sử); nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, giải thích các hiện tượng và quá trình địa lý (tự nhiên, kinh tế – xã hội), sử dụng các công cụ của địa lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và khảo sát thực địa,  vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn (Địa lý).

Chương trình nhấn mạnh việc hướng tới phát triển năng lực tư duy, nhìn nhận thế giới như một chỉnh thể theo cả chiều không gian và chiều thời gian trên cơ sở sử dụng những kiến thức cốt lõi, các công cụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và nghiên cứu Lịch sử và Địa lý; thông qua đó, có năng lực vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn và từng bước sáng tạo. Các mạch kiến thức của Lịch sử và Địa lý được tích hợp ở mức độ đơn giản, sắp xếp gần nhau nhằm soi sáng và hỗ trợ lẫn nhau.

Chương trình Lịch sử và Địa lý cấp THCS sẽ thể hiện ba mức độ tích hợp nội dung là: tích hợp nội môn (trong từng nội dung giáo dục Lịch sử và giáo dục Địa lý); Tích hợp nội dung Lịch sử trong những phần phù hợp của bài Địa lý và tích hợp nội dung Địa lý trong những phần phù hợp của bài Lịch sử, nhằm tạo ra sự đối chiếu, tương tác tốt nhất giữa các kiến thức của hai phân môn; Tích hợp tạo thành chủ đề chung. Một số điểm khác với chương trình hiện tại:

- Nội dung Lịch sử trong chương trình mới ở bậc THCS sẽ lấy trục lịch đại (thời gian 0) làm trục xuyên suốt, vì thế, ở mỗi giai đoạn lịch sử đều cố gắng thiết kế nội môn theo mô hình: thế giới – khu vực – Việt Nam – lịch sử địa phương, trong đó lấy lịch sử Việt Nam làm trọng tâm, chiếm 60% thời lượng của chương trình.

- Nội dung Địa lý được tích hợp đa tầng và đa chiều, không đơn giản là tích hợp “song phương” giữa Địa lý và một môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhất định. Tích hợp nội môn và liên môn trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Địa lý là rất lớn, còn việc vận dụng sẽ phát triển từ mức độ thấp đến mức độ cao. Trong mọi trường hợp đều có khả năng thực hiện tích hợp nội môn, và điều này làm tăng chất lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Địa lý, tăng hứng thú cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Địa lý.

- Tích hợp lịch sử – địa lý trong nội dung cụ thể của chương: Sự bổ sung lẫn nhau giữa tư duy lịch sử và tư duy địa lý khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử đòi hỏi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh biết đặt các sự kiện lịch sử trong các bối cảnh địa lý, biết đánh giá tác động của các nhân tố địa lý đối với tiến trình lịch sử. Chương trình có một số chủ đề tích hợp giữa lịch sử và địa lý với thời lượng phù hợp ở các lớp. Chương trình, nhất là sách giáo khoa sau này sẽ sử dụng kiến thức liên môn một cách rộng hơn trong các chương bài của Lịch sử, Địa lý, có sự kết nối với ngày nay.

2.2.2. Một số nội dung cụ thể của chương trình

Chương trình có tính mở, cho phép có những điều chỉnh tuỳ theo điều kiện giáo dục của địa phương, đối tượng HS (HS giỏi, HS vùng khó khăn, HS có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt).

a) Lịch sử

Cấu trúc chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được xây dựng theo logic nội dung giáo dục Lịch sử được thiết kế theo tuyến tính thời gian từ thời nguyên thuỷ đến cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại, trong từng thời kỳ có sự đan xen lịch sử thế giới, khu vực và Việt Nam. Chương trình Lịch sử của cả ba cấp khác với chương trình trước đây ở chỗ hầu như không thiết kế đồng tâm từ thấp lên cao.

Học sinh sẽ được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử từ nguyên thuỷ cho đến nay. Do đó những sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc được sắp xếp theo lịch đại. Sự khác biệt về mức độ chương trình trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở không phải chỉ ở khối lượng nội dung, ở chi tiết các sự kiện lịch sử, mà điều chủ yếu là mức độ nhận thức rất cơ bản ở trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở về bản chất của các sự kiện lịch sử, về nguyên nhân của các biến chuyển lịch sử, của sự đa dạng các mô hình xã hội, về lý luận nhận thức xã hội và ở sự chú trọng rèn luyện các kỹ năng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, vận dụng kiến thức vào các tình huống mới.

b) Địa lý

Mạch nội dung đi từ địa lý đại cương đến địa lý khu vực và địa lý Việt Nam. Chú trọng lựa chọn các chủ đề, kiến thức và kỹ năng trụ cột, kết nối kiến thức và kỹ năng để hình thành và phát triển năng lực phù hợp với đặc trưng của khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử và khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Địa lý. Dựa trên tâm lý lứa tuổi của HS và đặc điểm môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, chương trình được phát triển theo logic, từ địa lý tự nhiên đại cương ở lớp 6 đến địa lý các châu lục ở lớp 7, sau đó đến địa lý tự nhiên Việt Nam (lớp 8) và địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam (lớp 9).  

2.3. Phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá
2.3.1. Phương pháp giáo dục


Chương trình môn Lịch sử và Địa lý cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở chú trọng việc đổi mới phương pháp giáo dục, nhấn mạnh việc sử dụng các phương tiện dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đa dạng hoá hình thức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; khuyến khích việc xây dựng các phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bộ môn ở những nơi có điều kiện; sử dụng các phương tiện dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hiện đại, phù hợp với nội dung chương trình, bao gồm các loại bản đồ, hiện vật, phương tiện nghe – nhìn,...HS cần được tham gia các buổi tham quan, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập ở thực địa, có các hoạt động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập theo nhóm để giải quyết những bài tập nhận thức có mức độ phức tạp khác nhau.

Trọng tâm của phương pháp giáo dục là đổi mới theo hướng tiếp cận năng lực của HS; đề cao vai trò chủ thể tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của các em, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tập trung rèn luyện năng lực tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, bồi dưỡng phương pháp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập để các em có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn văn hoá cần thiết cho bản thân; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng HS và điều kiện cụ thể; trong từng bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cụ thể, phối hợp sử dụng các phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 truyền thống (thuyết trình, đàm thoại,...) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh với việc tăng cường sử dụng các phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiên tiến đề cao vai trò chủ thể tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của HS (thảo luận, tranh luận, đóng vai, dự án,...); chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, lựa chọn và phối hợp có hiệu quả giữa các hình thức tổ chức và phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lịch sử - địa lý, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các phương tiện dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

2.3.2. Kiểm tra đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập

Không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức lịch sử - địa lý làm trung tâm của việc đánh giá, mà chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng. Đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cơ bản là đối chiếu, so sánh năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đạt được với mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức và năng lực môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử - Địa lý ở từng chương bài cũng như một số chủ đề chung, trên cơ sở  đó có những biện pháp cải thiện kịp thời hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Coi trọng việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức lịch sử - địa lý của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để giải quyết vấn đề gắn các vấn đề gắn với thực tiễn, kết nối với hiện tại, tạo cơ hội ban đầu phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo của HS.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới