Đóng lại

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa

Ngày đăng: 26/06/2017 1089 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềQuyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguồn: Bộ phận XDCB