Đóng lại

Quyết định 1301/QĐ-UBND.HC ngày 08/11/2016 về việc ban hành Quy trình về trình tự, thủ tục triển khai dự án của nhà đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng: 26/06/2017 623 lượt xem
Danh sách file (2 files)
  • Tải vềQuyết định 1301/QĐ-UBND.HC ngày 08/11/2016 về việc ban hành Quy trình về trình tự, thủ tục triển khai dự án của nhà đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
  • Tải vềQuy trình kèm theo Quyết định 1301/QĐ-UBND.HC
Nguồn: Bộ phận XDCB