Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm giống và khác của chương trình giáo dục phổ thông mới so với chương trình hiện hành

Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông rư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới. Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp xin giới thiệu một số điểm giống và khác nhau giữa CTGDPT mới so với CTGDPT hiện hành.

1. Một số nội dung kế thừa

1.1. Về mục tiêu giáo dục, CTGDPT mới tiếp tục được xây dựng trên quan điểm coi mục tiêu giáo dục phổ thông là giáo dục con người toàn diện, giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ.

1.2. Về phương châm giáo dục, CTGDPT mới kế thừa các nguyên lý giáo dục nền tảng như “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tiễn”, “Giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục ở gia đình và xã hội”.

1.3. Về nội dung giáo dục, bên cạnh một số kiến thức được cập nhật để phù hợp với những thành tựu mới của khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 - công nghệ và định hướng mới của chương trình, kiến thức nền tảng của các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong CTGDPT mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ CTGDPT hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn.

1.4. Về hệ thống môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trong CTGDPT mới, chỉ có một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục mới hoặc mang tên mới là: Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Công nghệ, Ngoại ngữ, Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Lịch sử và Địa lý, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên ở cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở; Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông. Việc đổi tên môn Kĩ thuật ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thành Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Công nghệ là do chương trình mới bổ sung phần Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và tổ chức lại nội dung phần Kỹ thuật. Tuy nhiên, trong chương trình hiện hành, môn Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đã được dạy từ lớp 3 như một môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự chọn. Ngoại ngữ tuy là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhưng là một môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 từ lâu đã được dạy ở các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác; thậm chí đã được nhiều tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh làm quen ở mầm non. Ở cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành vật lí, hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Trái Đất; môn Lịch sử và Địa lí được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành lịch sử, địa lý. Học sinh đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, môn Lịch sử và Địa lý ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, không gặp khó khăn trong việc tiếp tục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các môn này. Chương trình hai môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 này được thiết kế theo các mạch nội dung phù hợp với chuyên môn của giáo viên dạy đơn môn hiện nay nên cũng không gây khó khăn cho giáo viên trong thực hiện. Hoạt động trải nghiệm hoặc Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cả ba cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cũng là một nội dung quen thuộc vì được xây dựng trên cơ sở các hoạt động giáo dục tập thể như chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các hoạt động tham quan, lao động, hướng nghiệp, thiện nguyện, phục vụ cộng đồng,… trong chương trình hiện hành.

1.5. Về thời lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tuy chương trình mới có thực hiện giảm tải so với chương trình hiện hành nhưng những tương quan về thời lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 giữa các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 không có sự xáo trộn.

1.6. Về phương pháp giáo dục, chương trình mới định hướng phát huy tính tích cực của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, khắc phục nhược điểm của phương pháp truyền thụ một chiều.Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phổ biến và chỉ đạo áp dụng nhiều phương pháp giáo dục mới (như mô hình trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới, phương pháp bàn tay nặn bột, giáo dục STEM,…); do đó, hầu hết giáo viên các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đã được làm quen, nhiều giáo viên đã vận dụng thành thạo các phương pháp giáo dục mới.

2. Các điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông mới có gì khác so với chương trình hiện hành

2.1. Chương trình GDPT hiện hành được xây dựng theo định hướng nội dung, nặng về truyền thụ kiến thức, chưa chú trọng giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh vận dụng kiến thức tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được vào thực tiễn. Theo mô hình này, kiến thức vừa là “chất liệu”, “đầu vào” vừa là “kết quả”, “đầu ra” của quá trình giáo dục. Vì vậy, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và ghi nhớ rất nhiều nhưng khả năng vận dụng vào đời sống rất hạn chế. CTGDPT mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng. Theo cách tiếp cận này, kiến thức được dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 không nhằm mục đích tự thân. Nói cách khác, giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức mà nhằm giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hoàn thành các công việc, giải quyết các vấn đề trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và đời sống nhờ vận dụng hiệu quả và sáng tạo những kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Quan điểm này được thể hiện nhất quán ở nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

2.2. Chương trình GDPT hiện hành có nội dung giáo dục gần như đồng nhất cho tất cả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; việc định hướng nghề nghiệp cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, ngay cả ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chưa được xác định rõ ràng. Chương trình giáo dục phổ thông mới phân biệt rõ hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 29, Nghị quyết 88 và Quyết định 404, chương trình thực hiện lồng ghép những nội dung liên quan với nhau của một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong chương trình hiện hành để tạo thành môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích hợp, thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, giảm hợp lí số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Đồng thời, thiết kế một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Công nghệ, Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo các chủ đề, tạo điều kiện cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lựa chọn những chủ đề phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục bắt buộc, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh được lựa chọn những môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và chuyên đề tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.

2.3. Trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, sự kết nối giữa chương trình các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong một môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giữa chương trình các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chưa chặt chẽ; một số nội dung giáo dục bị trùng lặp, chồng chéo hoặc chưa thật sự cần thiết đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông mới chú ý hơn đến tính kết nối giữa chương trình của các lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong từng môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giữa chương trình của các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong từng lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Việc xây dựng Chương trình tổng thể, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, đặt cơ sở cho sự kết nối này.

2.4. Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thiếu tính mở nên hạn chế khả năng chủ động và sáng tạo của địa phương và nhà trường cũng như của tác giả sách giáo khoa và giáo viên. CTGDPT mới bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.

3. Lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Năm học 2020-2021: Lớp 1.

Năm học 2021-2022: Lớp 2 và lớp 6.

Năm học 2022-2023: Lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

Năm học 2020-2021: Lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Năm học 2020-2021: Lớp 5, lớp 9 và lớp 12.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới