Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việc chọn sách giáo khoa lớp 1 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021 sẽ thực hiện như thế nào?

Chiều ngày 30/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để lấy ý kiến nhân dân.

Luật Giáo dục 2019 quy định tại Điểm c. Khoản 1, Điều 32: "UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT". Tuy nhiên, đến ngày 01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 mới có hiệu lực thi hành, trong khi sách giáo khoa (SGK) phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước ngày 31/3/2020 để kịp thời cung cấp SGK năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020 - 2021. Do đó, Bộ GDĐT đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 2 của Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông: "Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT".

Trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

1. Hội đồng lựa chọn SGK

Theo dự thảo Thông tư, Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK. Mỗi trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông thành lập 1 Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, mỗi cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thành lập 1 Hội đồng.

Thành phần Hội đồng gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365) có SGK lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trường. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký. Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được ghi thành biên bản và được công khai tại cơ sở giáo dục phổ thông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự.

2. Quy trình lựa chọn SGK

Theo dự thảo Thông tư, Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK, đề xuất với Hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn SGK.

Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá đề xuất danh mục lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn theo các nguyên tắc quy định và tiêu chí lựa chọn SGK do sở GD&ĐT địa phương quy định để bỏ phiếu lựa chọn SGK bằng hình thức bỏ phiếu kín; SGK được lựa chọn phải được trên 50% (năm mươi phần trăm) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên tham dự.

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục SGK được lựa chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới ít nhất là 5 tháng.

3. Tiêu chí lựa chọn SGK

Dự thảo Thông tư nêu rõ: Lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Lựa chọn 1 SGK cho mỗi môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp. Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tiêu chí lựa chọn SGK bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Trách nhiệm thực hiện

Giám đốc sở GDĐT hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn SGK phù hợp với địa phương. UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo sở GDĐT, UBND cấp huyện tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư này. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK.

Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Hướng dẫn cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với địa phương.

UBND cấp huyện chỉ đạo phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK.

Phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Tổng hợp và báo cáo sở GDĐT kết quả lựa chọn SGK được của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư này; báo cáo Sở GDĐT kết quả lựa chọn SGK đối với cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông; báo cáo phòng GDĐT kết quả lựa chọn SGK đối với cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở. Sử dụng SGK đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; hướng dẫn giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh sử dụng SGK có bản quyền theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, các cơ quan quản lý giáo dục về quyết định lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới