Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và thi đua khen thưởng

I. Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chứcNgày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính:

Đánh giá, phân loại trước khi bình xét
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP quy định, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Việc đánh giá người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được tiến hành như sau: Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao; Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp (Đối với cơ quan, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; Đối với cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị).

Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia. quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức theo quy định.

Bỏ tiêu chí sáng kiến
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP cũng sửa đổi tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí: Có ít nhất 01 công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận. Như vậy, chỉ viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí về công trình khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên.

Đánh giá dựa trên khối lượng công việc thực hiện được
       Nghị định số 88/2017/NĐ-CP quy định rõ, căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định.
II. Thi đua, khen thưởng

Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Một số điểm mới về tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tiêu chuẩn bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với tập thể và điều chỉnh mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:

Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở.”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến;” có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến."

Danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến” :Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến.” Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới một năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến.” Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ một năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến”. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến.”Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ sáu tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến,” “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Tiêu chuẩn hình thức bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với tập thể

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định trong Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 91 quy định Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể đã được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW và 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.

Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW dùng để tính thành tích đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen phải là thành tích toàn diện hàng năm, không tính Bằng khen chuyên đề.

Thay đổi mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Danh hiệu “ Cờ thi đua của Chính phủ” được thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (trước đây 24,5 lần). Danh hiệu “ Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW ” được thưởng 8 lần mức lương cơ sở (trước đây 15,5 lần).
Hình thức khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với cá nhân được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở (trước đây 1,5 lần).
Nghị định số 91 có giá trị thi hành từ ngày 01/10/2017 sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc thực hiện một số Điều.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới