Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo viên phổ thông sẽ được đánh giá theo 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí

Ngày 27/3/2018, Bộ GDĐT đã công bố Dự thảo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông (Dự thảo) để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên, cán bộ quản lý.

I. 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí

Tiêu chuẩn 1, về phẩm chất nghề nghiệp, GV  phải yêu thương, tôn trọng, thân thiện với học sinh (HS); giữ gìn đạo đức, uy tín, lương tâm nhà giáo; GV phải mẫu mực với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, có lối sống lành mạnh, văn minh, chuẩn mực, tác phong làm việc khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nghiêm túc, ứng xử thân thiện với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.

Tiêu chuẩn 2, về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin, Gv phải có kiến thức, kĩ năng về chuyên môn, ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo và yêu cầu dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục: Vận dụng và phát triển trình độ  chuyên môn được đào tạo trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục; Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với giáo viên công tác ở vùng dân tộc thiểu số) trong hoạt động chuyên môn và giáo dục; Ứng dụng được công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn và giáo dục.

Tiêu chuẩn 3, về năng lực nghiệp vụ sư phạm, GV phải có kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu của hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục: Vận dụng được các phương pháp và kĩ thuật trong việc lập kế hoạch, tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục; Thiết kế, áp dụng được các phương pháp, khai thác, phát triển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu, phương tiện dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hiệu quả, phù hợp đối tượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Thiết kế, sử dụng được các công cụ, phương pháp đánh giá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đúng quy định, hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiến bộ trong quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và rèn luyện; Am hiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, tư vấn, hướng dẫn, chăm sóc, hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và hướng nghiệp.

Tiêu chuẩn 4, đối với việc xây dựng, thực hiện môi trường giáo dục dân chủ, GV phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân, xây dựng và phát triển môi trường dân chủ trong nhà trường: Thực hiện đúng vai trò được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra của giáo viên trong hoạt động của nhà trường; Tạo dựng được môi trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hợp tác, khuyến khích sự sáng tạo; Tạo dựng được môi trường dân chủ, thân thiện, bình đẳng, hợp tác thân thiện với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiêu chuẩn 5, đối với việc xây dựng các quan hệ xã hội, GV phải sẵn sàng phục vụ, hợp tác và thân thiện với các bên liên quan trong và ngoài nhà trường: Hợp tác, hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phát triển, thúc đẩy hoạt động giáo dục và đào tạo; Xây dựng mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp và cấp trên, tạo môi trường văn hóa trong trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. Đánh giá giáo viên theo chuẩn
1. Các yêu cầu

Trung thực, toàn diện, khách quan, khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, dân chủ và công bằng; phản ánh đúng phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GV trong điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương.

Căn cứ vào kết quả đạt được thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn được quy định.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá GV phổ thông theo Chuẩn sử dụng các nguồn thông tin sau: Báo cáo tự đánh giá; Các minh chứng trực tiếp của quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục và ý kiến khảo sát của đồng nghiệp.

Mỗi GV được đánh giá theo từng tiêu chí và đánh giá chung: Đánh giá theo từng tiêu chí, mỗi tiêu chí được đánh giá theo các mức “Đạt”, “Khá”, “Tốt” và “Không đạt”; Đánh giá chung, căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chí, giáo viên sẽ được xếp loại đánh giá mức độ “Đạt”, “Khá”, “Tốt” hoặc “Không đạt”.

3. Quy trình đánh giá

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch đánh giá GV theo Chuẩn và thành lập Hội đồng đánh giá. Số lượng thành viên Hội đồng đánh giá: từ 05 thành viên trở lên, đảm bảo các thành phần: Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng; thành viên là tổ trưởng chuyên môn và một số GV trong nhà trường am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm; nắm vững quy trình, nội dung, phương thức đánh giá.

Hội đồng đánh tổ chức đánh giá theo quy trình: Lấy ý kiến của các bên liên quan: tự đánh giá, ý kiến khảo sát của đồng nghiệp, tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp; Tổng hợp kết quả tự đánh giá, kết quả đánh giá của đồng nghiệp, kiểm tra minh chứng để đánh giá mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung; Gửi kết quả đánh giá chung và đánh giá theo từng tiêu chí cho giáo viên. Hội đồng đánh giá trao đổi với GV nếu có những điểm khác biệt. Kết quả cuối cùng sẽ do Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng đánh giá quyết định và dựa trên minh chứng; Hội đồng đánh giá báo cáo kết quả đạt chuẩn cho cơ quan quản lý cấp trên và công khai danh sách GV đạt chuẩn nghề nghiệp.

4. Chu kỳ đánh giá

Theo định kỳ hằng năm, GV tự rà soát, đánh giá theo Chuẩn vào mỗi cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để tự xác định mức độ đạt được theo Chuẩn, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo định kỳ 03 năm/lần nhà trường tổ chức đánh giá GV theo Chuẩn.

III. Trách nhiệm thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện việc đánh giá.

Căn cứ vào các yêu cầu của Chuẩn, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV phổ thông; các quy định về kiểm định chất lượng trường phổ thông, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo GV phổ thông trình độ cao đẳng, đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch GV phổ thông; nội dung rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực sư phạm cho sinh viên các trường, khoa đào tạo GV phổ thông; những nội dung liên quan đến GV phổ thông trong Điều lệ trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Điều lệ trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trong các quy định hiện hành.

Căn cứ kết quả đánh giá GV của các trường trực thuộc Bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ GV các trường trực thuộc Bộ.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, tổ chức đánh giá, xếp loại GV trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, GV giáo dục thường xuyên ở địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT. Căn cứ kết quả đánh giá GV trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, GV giáo dục thường xuyên tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ GV phổ thông của địa phương.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, tổ chức đánh giá, xếp loại GV tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, GV trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT. Căn cứ kết quả đánh giá GV, tham mưu với UBND huyện, quận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ GV; đề xuất chế độ, chính sách đối với GV được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của ngạch ở mức cao hơn.

4. Cơ sở giáo dục

Hiệu trưởng trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có trách nhiệm hướng dẫn GV của nhà trường tự đánh giá và tổ chức đánh giá từng GV, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT. Căn cứ kết quả đánh giá GV, tham mưu với Phòng GDĐT, chính quyền địa phương để có các biện pháp quản lý, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ GV.

Hiệu trưởng các trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông có trách nhiệm hướng dẫn GV của nhà trường tự đánh giá và tổ chức đánh giá từng GV, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT. Căn cứ kết quả đánh giá GV trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương để có các biện pháp quản lý, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ GV của nhà trường.

Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm hướng dẫn GV của nhà trường tự đánh giá và tổ chức đánh giá từng GV, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại GV giáo dục thường xuyên tham mưu với Sở GDĐT, chính quyền địa phương để có các biện pháp quản lý, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ GV của nhà trường.

Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ có trách nhiệm hướng dẫn đội ngũ GV của nhà trường tự đánh giá và tổ chức đánh giá từng GV, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT. Căn cứ kết quả đánh giá GV các trường trực thuộc Bộ, tham mưu với Bộ, chính quyền địa phương để có các biện pháp quản lý, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ GV của nhà trường.
Việc lấy ý kiến sẽ được thực hiện đến ngày 07/4/2018./.

Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới