Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm (Dự thảo). Dự thảo gồm 04 Chương và 14 Điều quy định cụ thể các tiêu chuẩn, tiêu chí của giảng viên các trường sư phạm.

1. Tiêu chuẩn giảng viên sư phạm

Theo Dự thảo, giảng viên sư phạm phải đạt 05 tiêu chuẩn sau

1.1. Phẩm chất nghề nghiệp

Gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng nghiệp và người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Yêu nghề, tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Lối sống lành mạnh, văn minh, tác phong làm việc khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nghiêm túc, chuẩn mực trong quan hệ với đồng nghiệp và người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

1.2.  Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Có kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm; hỗ trợ đồng nghiệp và người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phát triển nghề nghiệp. Sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy và nghiên cứu; đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định. Ứng dụng được công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giảng dạy và nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Vận dụng được các phương pháp và kĩ thuật trong thiết kế và tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Thiết kế, sử dụng được các công cụ đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá để phát triển chương trình đào tạo, điều chỉnh hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Tham gia phát triển chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đào tạo nghề. Am hiểu người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tư vấn, hướng dẫn người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong quá trình đào tạo và sau khi tốt nghiệp.

1.3. Năng lực nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Giảng viên thực hiện thành công đề tài, dự án và hướng dẫn nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; chuyển giao kết quả nghiên cứu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đăng tải được các kết quả nghiên cứu, xuất bản được nguồn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện thành công các đề tài, dự án nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 gắn với đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Công bố kết quả nghiên cứu và xuất bản tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Hướng dẫn người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đồng nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

1.4. Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ

Thực hiện đúng vai trò được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra của giảng viên trong hoạt động của nhà trường. Tạo dựng được môi trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và nghiên cứu thân thiện, bình đẳng, hợp tác, khuyến khích sự sáng tạo.

1.5.  Năng lực phát triển quan hệ hội

Phát triển quan hệ với các tổ chức xã hội, giáo viên và người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, thúc đẩy hoạt động đào tạo, đổi mới giáo dục phổ thông và đào tạo nghề. Phát triển quan hệ với giới khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chuyên ngành, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp.

2. Quy trình đánh giá
2.1. Giảng viên tự đánh giá

Căn cứ vào nguồn thông tin về các hoạt động, thành tích đạt được, phản hồi của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong năm được các phòng/ban chức năng trong đơn vị thu thập, lưu giữ trực tuyến, định kỳ hàng năm giảng viên thực hiện tự đánh, xác định những nội dung cần phấn đấu theo Chuẩn, lập kế hoạch tự bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp thường xuyên.

2. 2. Khoa, bộ môn trực thuộc đánh giá

Hội đồng khoa, bộ môn trực thuộc căn cứ vào hệ thống minh chứng, kết quả tự đánh giá của giảng viên, ý kiến phản hồi của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, ý kiến phản hồi của đồng nghiệp có kết luận đánh giá, xếp loại năng lực theo Chuẩn, chỉ ra những điểm mạnh, điểm tồn tại của giảng viên, góp ý, khuyến nghị giảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp. Các nội dung trên được ghi vào Phiếu đánh giá giảng viên của hội đồng khoa/bộ môn trực thuộc;

Khoa, bộ môn trực thuộc tổng hợp các kết quả đánh giá giảng viên trong đơn vị, đề xuất nội dung bồi dưỡng cho giảng viên trong đơn vị và gửi cho bộ phận tổ chức cán bộ của cơ sở đào tạo giáo viên, làm căn cứ để cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hàng năm.

2.3. Hội đồng đánh giá của cơ sở đào tạo giáo viên phê duyệt kết quả

Dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá giảng viên theo từng đơn vị, Hội đồng đánh giá của cơ sở đào tạo giáo viên xem xét minh chứng để kiểm tra, xác nhận hay điều chỉnh mức đạt Chuẩn của giảng viên;

Hội đồng đánh giá của cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện việc đánh giá giảng viên theo chu kì 3 năm. Thành phần hội đồng gồm: Ban giám hiệu, Trưởng phòng, Trưởng khoa, bộ môn. Hội đồng tổng hợp kết quả xếp loại giảng viên theo mẫu Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giảng viên;

Hiệu trưởng phê duyệt kết quả đánh giá của hội đồng và công khai kết quả đánh giá.

3. Chu kỳ đánh giá

Giảng viên thực hiện tự đánh giá hàng năm. Khoa, bộ môn trực thuộc tổng hợp kết quả tự đánh giá hàng năm của giảng viên trong đơn vị, xác nhận kết quả, gửi bộ phận Tổ chức cán bộ, lưu hồ sơ quản lý giảng viên.

Theo chu kỳ 3 năm, khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đánh giá giảng viên dựa trên những kết quả tự đánh giá của giảng viên và minh chứng mà giảng viên có, tổng hợp kết quả, xếp loại giảng viên, chỉ rõ những mặt mạnh và mặt tồn tại của giảng viên trong đơn vị, xây dựng kế hoạch khắc phục, kế hoạch bồi dưỡng của đơn vị. Trình kết quả đánh giá cho Hội đồng đánh giá cấp trường để xem xét, phê duyệt.

Hội động đánh giá của  cơ sở đào tạo giáo viên do Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng tổ chức họp đánh giá giảng viên 3 năm một lần.  Hội đồng họp, thông qua kết quả đánh giá của các đơn vị, xem xét vấn đề xếp loại giảng viên, thảo luận và biểu quyết phê duyệt kết quả đánh giá, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

4. Lộ trình thực hiện Chuẩn

Giai đoạn 2018-2020: Sử dụng kết quả đánh giá hằng năm để xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cho giảng viên.

Giai đoạn từ 2021 trở đi: Ngoài việc sử dụng kết quả đánh giá hằng năm để xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cho giảng viên, kết quả đánh giá theo chuẩn sẽ được sử dụng để thực hiện cả trong việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển giảng viên.

Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm được xin ý kiến góp ý đến hết ngày 26/4/2018.

Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới