Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới gồm 05 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí

Ngày 05/02/2018, Bộ GDĐT đã công bố Dự thảo Thông tư quy định về Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông.Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực quản trị trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của hiệu trưởng trường phổ thông, làm căn cứ để:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông tự đánh giá, tự phấn đấu, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông;

- Các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá nhằm xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

1. Nội dung và đối tượng áp dụng

Nội dung: Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; quy định đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn.

Đối tượng áp dụng: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông; trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (gọi chung là trường phổ thông).

2. Các tiêu chuẩn, tiêu chí

Theo nội dung dự thảo, Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông gồm 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí. Cụ thể như sau:

2.1. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Hiệu trưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực.

- Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị: Gương mẫu chấp hành và tổ chức triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhà trường.

- Tiêu chí 2. Đạo đức: Công bằng, bao dung, vị tha, tôn trọng người khác; trung thực, trách nhiệm với công việc.

- Tiêu chí 3. Lối sống: Lối sống lành mạnh, chân thành, giản dị, gần gũi với đồng nghiệp, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và cộng đồng.

2.2. Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Hiệu trưởng vững vàng về chuyên môn; am hiểu nghiệp vụ sư phạm, quản trị nhà trường; sử dụng được ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường.

- Tiêu chí 4. Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

- Tiêu chí 5. Nghiệp vụ sư phạm: Có kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, hỗ trợ giáo viên phát triển nghiệp vụ sư phạm.

- Tiêu chí 6. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với hiệu trưởng công tác ở vùng dân tộc thiểu số) và tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Sử dụng được ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số) và ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

2.3. Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường

Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường có kế hoạch, quy trình thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Tiêu chí 7. Lập kế hoạch phát triển nhà trường: Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường gồm: phân tích tình hình, mục tiêu, kết quả, hoạt động và điều kiện thực hiện phù hợp với bối cảnh cụ thể của nhà trường, của địa phương và định hướng của ngành Giáo dục.

- Tiêu chí 8. Quản lý hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục trong nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

- Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính: Xây dựng tổ chức, bộ máy nhà trường; chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các thành viên trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

- Tiêu chí 10. Quản trị nhân sự: Đề xuất để tuyển dụng được giáo viên, nhân viên có phẩm chất và năng lực chuyên môn tốt; tạo được động lực, cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Tiêu chí 11. Quản trị tài chính: Chỉ đạo lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo, kiểm tra, công khai tài chính của nhà trường minh bạch, đúng quy định; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính hợp pháp phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

- Tiêu chí 12. Quản trị cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục: Tổ chức huy động và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà trường phục vụ nâng cao chất lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

- Tiêu chí 13. Quản lý chất lượng giáo dục: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, liên tục cải tiến và chịu trách nhiệm giải trình về các hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục trong nhà trường; chất lượng giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh được nâng lên.

- Tiêu chí 14. Quản lý sự thay đổi, giải quyết vấn đề và ra quyết định: Tổ chức và quản lý các hoạt động trong nhà trường dựa trên nguyên tắc quản lý sự thay đổi, khuyến khích các ý tưởng và hành động đem lại sự thay đổi tích cực, định hướng thích ứng và lựa chọn ưu tiên giải quyết những khó khăn nhà trường gặp phải trong quá trình thực hiện sự thay đổi.

2.2. Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân ch

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nếp sống văn hóa trong nhà trường chuẩn mực, bền vững.

- Tiêu chí 15. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường hiệu quả, tạo điều kiện cho các chủ thể trong nhà trường tham gia, giám sát và có ý kiến về các hoạt động giáo dục.

- Tiêu chí 16. Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường: Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lề lối làm việc, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức lối sống trong nhà trường phù hợp với bản sắc dân tộc địa phương, quốc gia và hội nhập quốc tế.

2.5. Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội

Hiệu trưởng tổ chức hiệu quả các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan trong giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, phát triển nhà trường và cộng đồng.

- Tiêu chí 17. Phát triển mối quan hệ với cấp quản lý ngành: Tổ chức thực hiện, báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp có tính khả thi với cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động của nhà trường theo quy định.

- Tiêu chí 18. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Tổ chức phối hợp, tư vấn, huy động cha, mẹ, người thân của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tham gia các hoạt động giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, phát triển nhà trường theo quy định.

- Tiêu chí 19. Phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương: Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư các nguồn lực phát triển nhà trường và tổ chức cho giáo viên, nhân viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng địa phương.

- Tiêu chí 20. Phát triển mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức xã hội: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tham gia các hoạt động xã hội và huy động các cá nhân, tổ chức xã hội hỗ trợ các hoạt động giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, phát triển nhà trường.

- Tiêu chí 21. Thông tin, truyền thông: Tổ chức thông tin và nhận phản hồi từ các bên liên quan về hoạt động, kết quả giáo dục của nhà trường thông qua các kênh thông tin, truyền thông đa dạng nhằm kịp thời điều chỉnh các hoạt động của trường.

Tác giả: Bùi Quý Khiêm - VP Sở
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới