Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên: 120 tiết/năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến của nhân dân.

1. Đối tượng phải tham gia bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý) trường mầm non, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

2.1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gồm 03 nội dung:

- Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong cả nước (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 01);

- Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 02)

- Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 03)

2.2. Thời lượng bồi dưỡng: Nội dung chương trình bồi dưỡng 01: khoảng 01 tuần/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (khoảng 40 tiết/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365); Nội dung chương trình bồi dưỡng 02: khoảng 01 tuần/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (khoảng 40 tiết/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365); Nội dung chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (40 tiết/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365); Các cấp quản lý giáo dục thay đổi thời lượng nội dung chương trình bồi dưỡng ở từng nội dung chương trình bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc (120 tiết/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365) của mỗi giáo viên trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khi được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt.

3. Phương pháp và loại hình tổ chức bồi dưỡng thường xuyên

3.1. Phương pháp bồi dưỡng

Sử dụng phương pháp tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; tăng cường thực hành, thảo luận, trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giữa giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

3.2. Loại hình tổ chức

Tập trung và hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX; đáp ứng nhu cầu của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng. Thời lượng, số lượng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập bồi dưỡng tập trung do sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo (theo thẩm quyền quản lý) quy định nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX, tài liệu BDTX.

Kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX, tài liệu BDTX.

Tăng cường bồi dưỡng qua mạng (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) và đảm bảo các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX, tài liệu BDTX.

4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

4.1. Tài liệu BDTX được biên soạn phù hợp với yêu cầu bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu vị trí việc làm, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với kế hoạch bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ sở giáo dục, địa phương; Tài liệu biên soạn phải thống nhất với Chương trình BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các quy định tại Quy chế này. Tài liệu BDTX tập trung: Được tổ chức biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bị lưu trữ thông tin khác đảm bảo theo quy định của Chương trình BDTX.

Tài liệu BDTX bán tập trung: Kết hợp tài liệu BDTX tập trung và tài liệu BDTX từ xa.

Tài liệu BDTX từ xa: Được biên soạn dưới dạng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu đảm bảo cung cấp và truyền tải đầy đủ nội dung Chương trình BDTX để người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có thể tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phù hợp với quy định tại chương trình BDTX và Quy chế này bao gồm: băng đĩa ghi hình ảnh, âm thanh, đoạn phim ngắn; chương trình phát thanh, chương trình truyền hình; sách in, tài liệu hướng dẫn dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 với sự trợ giúp của máy tính; bài tập trên internet, bài seminar và các buổi trao đổi thảo luận, truyền hình hội nghị từ xa; bài thực tập ảo, bài thực tập mô phỏng và thực tập thực tế hoặc các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu khác phù hợp. Tài liệu BDTX qua mạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

4.2. Các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức biên soạn tài liệu BDTX.

4.3. Giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham khảo tài liệu thông qua các nguồn cung ứng hợp pháp khác (nếu có) song phải đáp ứng được yêu cầu cần đạt của mô đun bồi dưỡng và được cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX đánh giá và cấp chứng chỉ hoàn thành kế hoạch BDTX.

5. Báo cáo viên và cơ sở giáo dục thực hiện bồi dưỡng thường xuyên

5.1. Báo cáo viên BDTX là nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX; chuyên gia; cán bộ quản lý giáo dục; giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán hoặc giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2 Điều này.

Tiêu chuẩn của báo cáo viên BDTX: Có phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp tốt; Nắm vững Chương trình BDTX, có khả năng truyền đạt nội dung tài liệu BDTX phù hợp với đối tượng bồi dưỡng; Có kinh nghiệm trong công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; có tinh thần trách nhiệm, khả năng cộng tác với đồng nghiệp; có khả năng hướng dẫn, tư vấn giáo viên, cán bộ quản lý tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; nắm vững quy trình tổ chức, nội dung, kỹ thuật, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Báo cáo viên tham gia tập huấn BDTX bán tập trung và từ xa phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 8 Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục và quy định hiện hành.

5.2. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX bao gồm: trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX theo phương thức được cấp quản lý giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng khi đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ BDTX, về đội ngũ báo cáo viên.

6. Đánh giá và xếp loại kết quả

Căn cứ để đánh giá kết quả BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã được phê duyệt

Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm:

- Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi tham gia tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập đầy đủ theo quy định của chương trình BDTX; chấp hành quy chế, nội quy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của cơ sở giáo dục thực hiệu nhiệm vụ BDTX; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu (theo quy định của cơ sở giáo dục thực hiệu nhiệm vụ BDTX) và được cơ quan thẩm quyền công nhận đã hoàn thành 03 nội dung chương trình bồi dưỡng.

- Không hoàn kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đáp ứng được các yêu cầu thì đánh giá xếp loại không hoàn thành kế hoạch BDTX.

- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Dự thảo Quy chế được lấy ý kiến đóng góp đến ngày 03/7/2019./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới