Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về định mức người làm việc trong trường phổ thông

Triển khai thực hiện Luật Viên chức và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 12 tháng 7 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 16 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Thông tư số 16 ban hành nhằm mục đích hướng dẫn các địa phương (Ủy ban nhân dân các cấp và các ban, ngành liên quan), các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập để làm cơ sở xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục hợp lý, hiệu quả, bảo đảm thực hiện có kết quả các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thông tư số 16 sau khi có hiệu lực thi hành (từ ngày 28/8/2017) sẽ thay thế Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT để phù hợp với các quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Luật Viên chức (Bộ Nội vụ đã phối hợp xây dựng Thông tư và có ý kiến thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự cần thiết ban hành Thông tư tại Công văn số 5395/BNV-TCBC ngày 16/11/2016).

Thông tư số 16 gồm: 4 Chương, 12 Điều. Nội dung chủ yếu và những điểm mới của Thông tư bao gồm:

(i) Danh mục khung vị trí việc làm đã xác định theo 3 nhóm: Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng);Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (giáo viên);Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (nhân viên).

Các vị trí việc làm thuộc 3 nhóm trên về cơ bản giữ nguyên như quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT; có bổ sung trong nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 02 vị trí: nhân viên công nghệ thông tin và nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật. Ngoài ra, Thông tư số 16 cũng xác định thêm nhóm vị trí lao động hợp đồng và nhóm các vị trí việc làm kiêm nhiệm.

(ii) Định mức số lượng người làm việc: Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Thông tư số 16 giữ nguyên định mức số lượng người làm việc ở cả 3 nhóm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo của Chính phủ về nhân viên y tế, kế toán trường học.

Thông tư số 16 được xây dựng theo hướng để các địa phương chủ động, linh hoạt trong việc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc cụ thể trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục đó và hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

 Đối với nhóm nhân viên quy định tại khoản 3 của Điều 3, Điều 4 và Điều 5 (nhân viên Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế), Thông tư số 16 đã tiếp thu chỉ đạo của Chính phủ về nhân viên y tế, kế toán nên trong quy định về định mức số lượng người làm việc cho nhóm nhân viên này (cũng như các vị trí khác) đều được ghi thêm chữ tối đa ở trước số lượng người làm việc để mở cho các địa phương linh hoạt trong xác định số lượng người làm việc phù hợp với từng trường, từng địa phương; đồng thời, Thông tư số 16 cũng hướng dẫn các địa phương căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc để bố trí theo hình thức tuyển dụng viên chức hoặc hợp đồng lao động hoặc thuê khoán công việc; một người có thể kiêm nhiệm nhiều việc

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.


Tác giả: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới