Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2018.

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. Áp dụng đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

- Mục tiêu thực hiện công khai: Thực hiện công khai để người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Nguyên tắc thực hiện công khai: Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục và đào tạo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thông tin được công khai tại các cơ sở giáo dục và đào tạo và trên các trang thông tin điện tử theo quy định tại Quy chế này phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

- Nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục mầm non:

(1) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

+ Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non.

+ Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhóm, lớp ghép; số trẻ em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi.

+ Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

+ Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

(2) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

+ Cơ sở vật chất: Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp.

+ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04).

+ Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và 2 năm tiếp theo.

(3) Công khai thu chi tài chính:

+ Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:
 Đối với các cơ sở giáo dục công lập: Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Công khai mức thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.

+ Học phí và các khoản thu khác từ người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Mức thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và các khoản thu khác theo từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và dự kiến cho 2 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiếp theo.

+ Các khoản chi theo từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

+ Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí đối với người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

+ Kết quả kiểm toán (nếu có): Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt
(1) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

+ Cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; các hoạt động hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, sinh hoạt cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh ở cơ sở giáo dục; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, sức khỏe của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh dự kiến đạt được; khả năng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tiếp tục của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

+ Chất lượng giáo dục thực tế: Số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2 buổi/ngày; số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh được đánh giá định kỳ cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 về từng năng lực, phẩm chất, kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, tổng hợp kết quả cuối năm đối với trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh xếp loại theo hạnh kiểm, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực, tổng kết kết quả cuối năm, đạt giải các kỳ thi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi, dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp, thi đỗ vào đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh nam/tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh nữ, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh dân tộc thiểu số đối với trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt.

+ Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

+ Kiểm định cơ sở giáo dục: Công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

(2)  Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

+ Cơ sở vật chất: Số lượng, diện tích các loại phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phòng chức năng, phòng nghỉ cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; số thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định.

+ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và 2 năm tiếp theo.

(3) Công khai thu chi tài chính:

+ Thực hiện như quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục; các khoản chi theo từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí đối với người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc diện được hưởng chính sách xã hội; kết quả kiểm toán (nếu có).

+ Mức thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và các khoản thu khác theo từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và dự kiến cho cả cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

+ Chính sách tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bổng và kết quả thực hiện trong từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

- Nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thường xuyên:

(1) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

+  Cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh; chương trình giáo dục mà cơ sở thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên; các hoạt động hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, sinh hoạt của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên ở cơ sở giáo dục; kết quả hạnh kiểm, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, sức khỏe của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên dự kiến đạt được; khả năng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tiếp tục của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên.
+ Chất lượng giáo dục thực tế: Học viên xếp loại theo hạnh kiểm, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực, kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cuối năm, dự xét hoặc thi tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp, thi đỗ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng; tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác chia theo các khối lớp; kết quả đào tạo liên kết trình độ cao đẳng sư phạm, đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hình thức vừa làm vừa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, từ xa có phân biệt theo kết quả tốt nghiệp, số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên có việc làm sau 1 năm ra trường; kết quả bồi dưỡng, đào tạo của các chương trình khác có phân biệt theo số người tham gia, thời gian, chứng chỉ đã cấp.

+ Các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của từng khóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, chuyên ngành: Nội dung tóm tắt và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên.

+ Giáo trình, tài liệu mà cơ sở tổ chức biên soạn: Công khai tên giáo trình tài liệu, năm xuất bản và kế hoạch biên soạn của các chuyên ngành.

+ Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ được nhà nước giao; nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp: Công khai đơn vị liên kết, số lượng đào tạo, thời gian đào tạo, ngành nghề, trình độ đào tạo và kết quả đào tạo.

+ Kiểm định cơ sở giáo dục thường xuyên: Công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

(2) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

+ Cơ sở vật chất: Số lượng và diện tích các loại phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phòng chức năng, tính bình quân trên một tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên; số thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định, tính bình quân trên một lớp.

+ Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo trình độ đào tạo. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và 2 năm tiếp theo.

(3) Công khai thu chi tài chính:

+ Thực hiện như quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục; các khoản chi theo từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí đối với người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc diện được hưởng chính sách xã hội; kết quả kiểm toán (nếu có).

+ Mức thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và các khoản thu khác cho từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và cả khóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

+ Các nguồn thu ngoài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí: các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác.

+ Chính sách tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bổng và kết quả thực hiện trong từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

- Hình thức và thời điểm công khai:

+ Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

+ Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

+ Đối với nội dung quy định thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và các khoản thu khác từ người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365:

. Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên cao tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nghiên cứu sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên cao tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nghiên cứu sinh trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em mới tiếp nhận hoặc trước khi cơ sở giáo dục và đào tạo tuyển sinh đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên cao tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nghiên cứu sinh tuyển mới.

Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên cao tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nghiên cứu sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ trẻ, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên cao tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nghiên cứu sinh vào đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục hoặc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên cao tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nghiên cứu sinh đang tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại tại cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức thực hiện:
(1) Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo

+ Tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này (theo các biểu mẫu). Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

+ Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và cơ quan chủ quản (nếu có) trước 30 tháng 9 hằng năm.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục và đào tạo.

+ Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây: Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục và đào tạo. Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hoặc người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xem xét. Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo.

(2) Trách nhiệm của các Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục do UBND cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thực hiện quy chế công khai theo quy định tại Quy chế này.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực thuộc; chủ trì phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục do UBND cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Việc kiểm tra có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh của cơ sở giáo dục.

+ Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho cơ sở giáo dục. Thời điểm thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra.

+ Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra; gửi báo cáo về sở giáo dục và đào tạo trước 31 tháng 10 hằng năm./.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới