Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, chi phí sinh hoạt đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm

Ngày 17/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, chi phí sinh hoạt đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm để lấy ý kiến góp ý của nhân dân với các nội dung chính sau:

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đặt hàng, giao nhiệm vụ 

Hằng năm, các địa phương căn cứ vào tình trạng thừa, thiếu giáo viên, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên chi tiết cho từng bộ môn.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên theo quy định chung tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định cụ thể tại Nghị định này. Hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên giữa địa phương với các cơ sở đào tạo giáo viên phải căn cứ trên cơ sở nhu cầu và kế hoạch đào tạo giáo viên theo từng năm của địa phương.  

Đơn giá thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo sư phạm được xác định bằng mức hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và chi phí sinh hoạt quy định tại Điều 5 Nghị định này.  Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm công khai mức thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí theo từng năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và dự kiến cả khoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, chi phí đào tạo, chuẩn đầu ra, tổ chức tuyển chọn và thực hiện hợp đồng đào tạo với địa phương có nhu cầu đặt hàng đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định. 

2. Tuyển dụng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng giáo viên tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể cơ chế tuyển dụng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm tốt nghiệp theo quy định của pháp luật để tuyển dụng công chức, viên chức và người lao động làm việc trong ngành giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

3. Chính sách hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, chi phí sinh hoạt
3.1. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ 

Học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí bằng mức thu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm theo tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhưng tối đa không vượt mức trần tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí theo quy định của Chính phủ.  

Học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tại trường. Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được áp dụng thống nhất trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hàng năm được điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng thực tế năm trước liền kề với năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hiện tại do Nhà nước công bố. 

Thời gian hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

3.2. Bồi hoàn kinh phí hỗ trợ

Sau khi tốt nghiệp, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục với thời gian tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo (kể từ ngày được tuyển dụng) sẽ không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và chi phí sinh hoạt.

Sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và chi phí sinh hoạt. Thời gian phải hoàn trả tối đa bằng thời gian được đào tạo tại cơ sở đào tạo giáo viên.

Học sinh, sinh viên sư phạm đang trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhưng bỏ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc bị kỷ luật buộc thôi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 
Học sinh, sinh viên sư phạm bị đình chỉ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian bị đình chỉ. 

3.3. Các chính sách ưu đãi khác

Học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định đồng thời được hưởng các chính sách trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bổng khuyến khích tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, tín dụng sinh viên theo quy định. 

Học sinh, sinh viên sư phạm dừng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 do ốm đau, tai nạn, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lại, lưu ban (không quá một lần) hoặc dừng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sẽ được cơ sở đào tạo giáo viên xem xét tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ.

3.4. Mức tiền bồi hoàn, cách tính kinh phí bồi hoàn

Mức tiền bồi hoàn bao gồm kinh phí hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và chi phí sinh hoạt đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tiền bồi hoàn được nộp vào ngân sách nhà nước.

Học sinh, sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 7 của Nghị đinh này phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ. Cách tính kinh phí bồi hoàn  theo công thức sau: S = (F / T1) x (T1 - T2)
Trong đó: S là kinh phí hoàn trả; F là khoản tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí và chi phí sinh hoạt  được nhà nước hỗ trợ; T1 là tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục theo quy định được tính bằng số tháng làm tròn; T2 là thời gian đã làm việc trong ngành giáo dục được tính bằng số tháng làm tròn.

3.5. Thu hồi kinh phí bồi hoàn

Hằng năm, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo danh sách, thông tin cá nhân và kết quả rèn luyện, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm cho cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ để có trách nhiệm theo dõi và thu hồi kinh phí hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, chi phí sinh hoạt của đối tượng quy định của Nghị định.

4. Quy định chuyển tiếp 

Học sinh, sinh viên sư phạm được tuyển sinh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng theo quy định tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm không phải đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí tại Điều 6 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, hỗ trợ chi phí tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2015 – 2016 đến năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020 – 2021. 

Khi Nghị định có hiệu lực thi hành, bãi bỏ quy định tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm không phải đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí tại Điều 6 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, hỗ trợ chi phí tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2015 – 2016 đến năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020 – 2021.

Bộ GDĐT sẽ tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 17/3/2020./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới