Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo (lần 3) nghị định quy định nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiều tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở: nhiều điểm mới

Dự thảo (Lần 3) của Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, có nhiều điểm mới.

1. Về đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo

1.1. Theo Dự thảo lần 2

Độ tuổi giáo viên tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phải thực hiện nâng trình độ chuẩn tính từ ngày 01/7/2020, trừ thời gian đào tạo theo quy định, còn đủ 05 năm công tác tính đến tuổi được nghỉ hưu.

1.2. Theo Dự thảo lần 3

Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên dạy cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 8 (tám) năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

2. Về lộ trình

2.1. Theo Dự thảo lần 2

Quy định lộ trình chung cho giáo viên mầm non, tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở.

2.2. Theo Dự thảo lần 3

a) Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non

Thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 ngày 12 tháng 2030 và được thực hiện thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm;

- Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

b) Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 ngày 12 tháng 2030 và được thực hiện thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

- Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

c) Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở

Thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 ngày 12 tháng 2030 và được thực hiện thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

- Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

3. Về kinh phí

3.1. Theo Dự thảo lần 2

Kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên được đảm bảo từ nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước cấp bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành; đóng góp của giáo viên và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí.

Kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên thực hiện theo các quy định hiện hành về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

3.2. Theo Dự thảo lần 3

Kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh thanh toán kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên cho các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định của pháp luật.

4. Phương thức đât hàng, giao nhiệm vụ đào tạo

4.1. Theo Dự thảo lần 2

Không quy định

4.2. Theo Dự thảo lần 3

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân tỉnh) quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở khả năng đáp ứng việc đào tạo và kế hoạch thực hiện hàng năm của các địa phương.

Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên thực hiện theo các quy định hiện hành về giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Đơn giá thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên được xác định bằng mức hỗ trợ tiền đóng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên sư phạm theo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Đền bù chi phí đào tạo

5.1. Theo Dự thảo lần 2

Chỉ quy định ngắn gọn tại điểm c, khoản 3, Điều 8 của dự thảo: “ Thực hiện đền bù chi phí đào tạo theo quy định hiện hành của pháp luật”.

5.2. Theo Dự thảo lần 3

Quy định thành 01 Điều riêng (Điều 11): giáo viên được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tự ý bỏ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo. Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp. Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định (cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo)./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới