Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài chính lấy ý kiến về phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2021

Bộ Tài chính đang thực hiện lấy ý kiến công khai về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.

Nghị quyết này quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, áp dụng cho năm ngân sách 2021, năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo Dự thảo, việc xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN phải đảm bảo góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2021-2025 của cả nước, cũng như từng bộ, cơ quan trung ương và từng địa phương. Ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo khó khăn.

Phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN phù hợp với khả năng cân đối NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2021-2023, kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) của cả nước. Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, phấn đấu giảm dần tỷ lệ chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại thu – chi NSNN, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN đảm bảo nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả NSNN; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn đảm bảo chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra; bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch; từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí phụ hoặc bỏ các tiêu chí phụ của từng lĩnh vực cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó: Đối với lĩnh vực chi giáo dục tiêu chí bổ sung quy định tỷ lệ chi khác (không bao gồm tiền lương và các khoản chi con người) đảm bảo tối thiểu 18% tổng chi giáo dục, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo tăng thêm 1% (Quyết định 46, tỷ lệ này là 18%). Đối với lĩnh vực chi quản lý hành chính tiêu chí bổ sung quy định tỷ lệ chi khác (không bao gồm tiền lương và các khoản chi con người) đảm bảo tối thiểu 25% tổng chi quản lý hành chính (Quyết định 46, tỷ lệ này là 25%).

Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính của các bộ, cơ quan trung ương với yêu cầu triệt để tiết kiệm; giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, các đoàn đi công tác nước ngoài; ưu tiên mức phân bổ kinh phí cho khối các cơ quan Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuân thủ thêm một số nguyên tắc: Tiêu chí dân số là tiêu chí chính chia theo bốn vùng, kết hợp các tiêu chí bổ sung phù hợp với thực tế và đặc thù từng địa phương; Định mức phân bổ của ngân sách địa phương được xây dựng cho 13 lĩnh vực chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo quy định, hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành đến 31/5/2020 và tiền lương theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước; nâng định mức phân bổ theo tiêu chí dân số tăng 40% so với Quyết định 46, đồng thời ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo cao hơn Quyết định 46 đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, đảm bảo xã hội.

Dự thảo nêu rõ về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, phân bổ dự toán chi quản lý hành chính theo tiêu chí: Căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao theo phương pháp lũy thoái (định mức giảm dần đối với số biên chế được giao).

Cụ thể, định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế như sau:

                                                                     Đơn vị: triệu đồng/biên chế/năm

Các Bộ, cơ quan trung ương

Định mức phân bổ

1. Khối các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ

70

  2. Khối các Bộ, cơ quan trung ương khác (định mức lũy thoái theo từng bậc biên chế)

 

- Từ 100 biên chế trở xuống

69

- Từ biên chế thứ 101 đến 500

63

- Từ biên chế thứ 501 đến 1.000

58

- Từ biên chế thứ 1.001 trở lên

55

Đối với phân bổ dự toán chi các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, yêu cầu giảm dần số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong từng lĩnh vực sự nghiệp.

Dự thảo cũng nêu rõ về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 1 - 18 tuổi như sau:

                                        Đơn vị: đồng/người dân/năm

Vùng

Định mức phân bổ

Vùng ĐBKK

6.065.300

Vùng khó khăn

4.245.700

Đô thị

2.577.700

Vùng còn lại

3.032.600

Dự thảo cũng quy định cụ thể về tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế; tiêu chí, định mức phân bổ chi quản lý hành chính; tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin…/.


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Nguồn: Phòng KHTC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới