Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các giải pháp tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày 11/5/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 628/QĐ-TTg  Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với một số nội dung chính sau:

1. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành và các cấp quản lý trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29, Kết luận 51 và Nghị quyết 44.

b) Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.

c) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh sau trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở; xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập.

d) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

e) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo.

f) Thực hiện các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào Kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của bộ, ngành; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan. Xây dựng dự toán chi để thực hiện kế hoạch hành động của bộ, ngành, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kết luận 51, các chiến lược, chính sách pháp luật về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát các văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng chương trình phối hợp giám sát thực hiện Kết luận 51.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cChủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, định kỳ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

d) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát cụ thể số biên chế sự nghiệp giáo dục được các cơ quan có thẩm quyền giao theo định mức giáo viên trên một lớp để xác định số biên chế sự nghiệp giáo dục cần bổ sung trên nguyên tắc “có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập để sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo đặt ra trong giai đoạn tới.

e) Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình các cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

f) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để thực hiện các chương trình, dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá trong gia đình; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác giáo dục thể chất, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên. Chỉ đạo tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá lành mạnh của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên.

h) Bộ Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Công nghệ chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ giai đoạn 2021 - 2030, trong đó tích hợp nội dung về phát triển khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, nâng cao hiệu quả đầu tư đối với công tác nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, khai thác có hiệu quả các phòng thí nghiệm trọng điểm, thúc đẩy, khuyến khích nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên.

i) Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức, cơ chế phối hợp công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo; tuyên truyền kịp thời đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kết quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề đã được phê duyệt.

k) Bộ Công an đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; phối hợp với ngành Giáo dục trong phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên.

l) Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, tích hợp các chính sách phát triển giáo dục dân tộc vào Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp phát triển giáo dục ở các vùng này. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện, đề xuất các chính sách ưu tiên, khuyến khích đối với người dạy và người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 là người dân tộc thiểu số, người dạy và người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi; sắp xếp, tổ chức lại các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực, dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dân tộc vùng; xây dựng các đề án củng cố, phát triển và hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh bán trú. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc, công tác dân tộc cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

m) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của địa phương; định kỳ hằng năm đánh giá tình hình thực hiện gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở địa phương. Phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục theo quy định hiện hành. Bố trí và bảo đảm các nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp được phân cấp theo quy định; xây dựng chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực và các quy hoạch mạng lưới giáo dục, đào tạo và giáo dục nghê nghiệp của cả nước. Rà soát cụ thể số người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền giao, định mức giáo viên/lớp để xác định số biên chế sự nghiệp cần bổ sung theo nguyên tắc “có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thì phải có giáo viên đứng lớp” trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Chủ động chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ trong Kế hoạch này./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới