Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non với một số điểm đáng lưu ý:

1. Quy chế này áp dụng đối với các đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365,  trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là các trường), sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Công nghệ Bạc Liêu (gọi chung là sở GDĐT) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tuyển sinh trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (ĐH); trình độ cao đẳng (CĐ) ngành Giáo dục Mầm non và không áp dụng đối với việc tuyển sinh đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nước ngoài, đào tạo từ xa.

2. Đề án tuyển sinh của trường phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cung cấp đầy đủ các thông tin về tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non và các điều kiện đảm bảo chất lượng; Quy định chỉ tiêu tuyển sinh theo các hình thức tuyển sinh khác nhau (nếu có) và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với quy định của Quy chế này, thể hiện chính sách chất lượng của nhà trường; Quy định rõ về việc trường có sử dụng hay không và các điều kiện để  sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (THPT), THPT quốc gia các năm trước; Quy định rõ phương thức xét tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non, tuân thủ quy định; Ghi rõ năm bắt đầu đào tạo, quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của trường được tự chủ đối với các ngành tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

3. Nguyên tắc, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Nguyên tắc: Các trường chỉ tuyển sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện được phép đào tạo theo quy định hiện hành. 

Phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Căn cứ phương thức tuyển sinh, các trường xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong Đề án tuyển sinh, riêng nhóm  ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH và ngành Giáo dục Mầm non trình độ CĐ (gọi chung là ngành đào tạo giáo viên) do Bộ GDĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định phải đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh. Giám đốc đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, hiệu trưởng trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

a) Chính sách ưu tiên theo đối tượng:

Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

- Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

- Đối tượng 03: Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”, Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1, Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên, Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định, Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

- Đối tượng 04: Con liệt sĩ, con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 05: Thanh niên xung phong tập trung được cử đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác; Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT;

- Đối tượng 06: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01; Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

- Đối tượng 07: Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm; Trung cấp dược, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe;

Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định; Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

b) Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường: Các trường công bố công khai chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình định hướng đào tạo để xét tuyển thẳng trong Đề án tuyển sinh của trường.

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;

- Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để ôn tập trước khi vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính thức;

- Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được xét tuyển thẳng vào các trường ĐH thể dục, thể thao (TDTT) hoặc các ngành TDTT của các trường theo quy định của từng trường;

- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các ngành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tương ứng trình độ ĐH theo quy định của từng trường; Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường;

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải; Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được ưu tiên xét tuyển vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải; Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT;

- Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại các trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

- Người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 2 (hai) năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại Điều 5 của Quy chế này được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng;

- Người đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được tuyển thẳng vào trường để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải.

c) Chính sách ưu tiên theo khu vực

Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

- Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

- Khu vực 3 (KV3) gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số); Căn cứ vào quy định mức điểm ưu tiên ở điểm a khoản này, các trường tự xác định mức điểm ưu tiên đối với việc xét tuyển theo các thang điểm khác tương đương với tỷ lệ điểm ưu tiên/tổng điểm xét tuyển được quy định. 

5. Tuyển sinh sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông

Việc công bố các tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc:Sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nhất một trong hai bài thi Toán, Ngữ văn để xét tuyển. Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành (những tổ hợp chỉ thay đổi các ngoại ngữ khác nhau được coi là một tổ hợp). Hiệu trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định tổ hợp tuyển sinh; Đối với các trường, ngành có thi năng khiếu, sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó, có ít nhất một bài thi/môn thi Toán hoặc Ngữ văn kết hợp với kết quả thi năng khiếu để xét tuyển. Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển.

Căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề;  Đối với các ngành khác, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định tại khoản 3, Điều 4 của Quy chế này.

6. Tuyển sinh không sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông

a) Yêu cầu về đảm bảo chất lượng đầu vào

Đối với trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển theo bài thi/môn thi hoặc phương thức xét tuyển dựa trên tổ hợp kết quả các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở THPT, việc lựa chọn tổ hợp bài thi/môn thi hoặc tổ hợp môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dùng để xét tuyển được thực hiện theo quy định của Quy chế.

Kết quả các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở THPT dùng để xét tuyển được ghi trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ do hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp hoặc trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ/bảng điểm về việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành cấp cho người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.

b) Đối với tất cả các phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên; các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

- Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển trình độ ĐH dựa trên tổ hợp các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở THPT: tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đã tốt nghiệp THPT phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; Riêng các ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao người dự tuyển phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; nếu  tuyển sinh các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì có thể  tuyển sinh trường hợp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đạt các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này Các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật người dự tuyển phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; nếu thí sinh có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì có thể  tuyển sinh trường hợp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đạt các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này; Xét tuyển trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non dựa trên tổ hợp các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở THPT: người dự tuyển phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; Thi tuyển trình độ ĐH: tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đã tốt nghiệp THPT phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đạt các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này được dự thi tuyển.;Thi tuyển trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non: người dự tuyển phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên;

- Đối với các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề :

+ Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở THPT: Đối với các ngành Y khoa, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp THPT phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên .Đối với các ngành Điều dưỡng, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật hình ảnh y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật phục hồi chức năng: Tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp THPT phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

+ Thi tuyển: Đối với các ngành Y khoa, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp THPT phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; Đối với các ngành Điều dưỡng, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật hình ảnh y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật phục hồi chức năng: Tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp THPT phải có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.

7. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, theo đặt hàng và liên thông

a) Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (VLVH) thực hiện theo quy định tại Chương II của Quy chế này, trong đó việc tổ chức thi tuyển do trường quy định đảm bảo yêu cầu chất lượng và việc xét tuyển không áp dụng Điều 10, điểm c khoản 1 Điều 13 của Quy chế này. Các trường phải quy định cụ thể việc Tuyển sinh đào tạo VLVH, đảm bảo chất lượng, công bằng, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trách nhiệm giải trình với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.

b) Tuyển sinh do Nhà nước đặt hàng đào tạo thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính Phủ về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Tuyển sinh do các chủ thể khác đặt hàng đào tạo và cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp thực hiện theo hợp đồng giữa các bên liên quan, không trái với quy định của pháp luật; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Quy chế này. Điểm trúng tuyển theo yêu cầu đặt hàng, không thấp hơn điểm trúng tuyển của ngành đào tạo.

c) Tuyển sinh đào tạo liên thông

Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non.

- Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

- Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do cơ sở đào tạo quy định và chịu trách nhiệm giải trình. 

  Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

- Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên;

- Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ CĐ lên trình độ ĐH thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy định như sau:

+ Các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cổ truyền,  Răng - Hàm - Mặt, Dược tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phải đạt một trong các tiêu chí sau: tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0  trở lên hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi hoặc có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ CĐ hoặc trình độ ĐH đạt loại  giỏi; hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ CĐ hoặc trình độ ĐH đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

+ Các ngành, Điều dưỡng, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật hình ảnh y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, phải đạt một trong các tiêu chí sau: tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ CĐ hoặc trình độ ĐH đạt loại khá trở lên;

+ Riêng đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, việc đào tạo liên thông cho người đã được tuyển sinh hoặc đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trước ngày ban hành Quy chế này để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm 2019 thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do cơ sở đào tạo quy định./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới