Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

90 Mùa Xuân Đảng và khát vọng Việt Nam hùng cường

 Mùa Xuân Canh Ngọ, cách đây 90 Mùa Xuân trước, Đảng Cộng sản Việt nam sinh thành!

Nhà báo, TS. Nhị Lê

Dọc 90 Mùa Xuân, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - đứa con nòi, người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân lao động Việt Nam – đồng hành cùng dân tộc viết nên lịch sử độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội của chính mình đầy vinh quang và thắm cả máu đào, đầy thăng trầm và hiển hách... làm nên vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. 

Chín mươi Mùa Xuân Đảng -  một khoảnh khắc Xuân trong thời gian trường cửu nhưng là một bước tiến dài của dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ thành vương quốc của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội; một bước đi nhỏ của thời gian nhưng đủ để hiện diện một Việt Nam độc lập tự do và xã hội chủ nghĩa bên bờ Biển Đông đang nhịp bước cùng thời đại.

Tuổi mười lăm can trường, Đảng cùng hai mươi triệu đồng bào con dân nước Việt phá vòng nô lệ thực dân và gông xiềng phong kiến, dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của chính mình; tự giải phóng mình từ thân phận vong quốc nô làm chủ giang san thống nhất mà ông cha ta mấy ngàn năm di duệ trải từ Bắc chí Nam, khắp từ rừng núi Trường Sơn, Tây Côn Lĩnh tới Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông “tiệt nhiên định phận”. 

Gần hai mươi lăm tuổi, chiến đấu và hy sinh trong lòng dân tộc anh dũng và khoan hòa, Đảng cùng toàn Dân buộc phải cầm súng để hoàn thành vẻ vang cuộc trường chinh chín năm chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", khơi nguồn cảm hứng và góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc nô lệ vùng lên tự giải phóng mình trên khắp hoàn cầu.

Bước vào độ bốn mươi lăm Xuân, Đảng lại cùng ba mươi mốt triệu đồng bào Việt Nam buộc phải cầm súng, vừa chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, với cuộc Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất toàn vẹn non sông, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, ghi tiếp một trong những trang đẹp nhất của lịch sử dân tộc và là nét son bất hủ trong lịch sử thế giới, trong thế kỷ XX. 

Dưới ngọn cờ của Đảng, gần 45 năm cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trên trường quốc tế. "Tương lai của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới phụ thuộc, ở mức độ quyết định, vào những cuộc cải cách của chủ nghĩa xã hội ở... Việt Nam”. "Việt Nam đã đưa ra định nghĩa chủ nghĩa xã hội là "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". “Đây rõ ràng là cái đích nhân loại hướng tới". Và chính điều này "đang mở ra con đường đi tới một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh và hiện đại", 'khẳng định một cách vững chắc tiềm năng vĩ đại và sinh động của chế độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đổi mới; đồng thời, là một tấm gương và kinh nghiệm quý giá đối với các nước chậm phát triển trong việc lựa chọn con đường tiến tới phồn vinh”, như bạn bè quốc tế khẳng định.

                                                                          *

                                                                      *       *

Cách đây gần 75 năm, trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, đăng trên tờ Cứu quốc, số ra ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Việt Nam phải trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa độc lập, tự do và hùng cường, dưới ngọn cờ của Đảng!

Chín mươi Mùa Xuân Đảng - một khoảnh khắc Xuân trong thời gian trường cửu nhưng là một bước tiến dài của dân tộc Việt Nam

Đó là cương lĩnh hành động, là trọng trách lịch sử và đạo lý của Đảng chúng ta, từ vị thế lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành trong lòng dân tộc và dẫn dắt đất nước!  

Sau hơn 33 năm thực thi công cuộc đổi mới từ toàn diện tới toàn diện và đồng bộ, cấp bách đòi hỏi chúng ta không ngừng đổi mới tư duy phát triển mang tầm chiến lược, chuẩn bị lực lượng chiến lược phát triển và bảo vệ quốc gia: về tầm nhìn, về định vị đất nước, về quyết sách chính trị chiến lược, về chuẩn bị những điều kiện cần và đủ… tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và vì thế giới hòa bình, thống nhất, văn minh, tiến bộ,  trong tầm nhìn tới năm 2030 - Đảng ta tròn 100 Mùa Xuân và năm 2045 – Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tròn 100 năm!

Muốn thay đổi, nhất là viết nên lịch sử, chúng ta không thể không thay đổi chính mình, trước hết là tư duy. Nếu không chúng ta sẽ không có gì đáng kể cả, ngay cả tầm nhìn, chỗ đứng và vị thế quốc gia, càng không thể nói tới việc đất nước phát triển mạnh mẽ hay phồn vinh.

       1- Phát triển xã hội chủ nghĩa - cương lĩnh phát triển mạnh mẽ và bền vững  

Chủ nghĩa cộng sản, nói như C. Mác, đó là chủ nghĩa tự nhiên hoàn bị, tức chủ nghĩa nhân đạo!

Đảng ta nguyện xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”, và suốt 89 năm qua đồng hành cùng dân tộc vươn tới chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị đó! Và, đó chính là chủ nghĩa xã hội, là văn hóa!    

Hơn 33 năm đổi mới, dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, đất nước đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, dân tộc ta tiến những bước dài quan trọng trong lịch sử nước nhà. Và, khi nhìn nhận công cuộc đổi mới toàn diện của Việt Nam, bạn bè quốc tế cũng chia sẻ: “Các đồng chí cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin và chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đạt được những thành tích to lớn về mọi mặt”(1). 

Con đường chiến lược phát triển hiện thực của chúng ta: Xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kiến tạo một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát triển một nền văn hóa và con người Việt Nam ngang tầm thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một nền ngoại giao đa dạng hóa, đa phương hóa vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng,… dưới ngọn cờ của Đảng là quy luật phát triển, là nhu cầu tất yếu, là con đường phát triển thịnh vượng của đất nước ta trong thời đại ngày nay, mà dân tộc ta đã, đang và nỗ lực thực hiện không thể lay chuyển, dù thời thế có vần xoay, đảo ngược, đổi thay thế nào! “Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Việt Nam đã khiến quốc gia này thành nước có sức ảnh hưởng lớn nhất tại bán đảo Đông Dương”(2).  

Đó là mục tiêu chiến lược phát triển của Việt Nam.

Hơn bất cứ một ai khác, một lực lượng nào, Đảng đang đi tiền phong thực hiện sứ mệnh lịch sử, mục tiêu cao cả đó một cách kiên định như tròn 89 năm trước, khi Đảng vừa ra đời, đã gánh lấy trọng trách lãnh đạo dân tộc Việt Nam phá bỏ gông xiềng nô lệ, đất nước “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Vì, sứ mệnh lịch sử dân tộc ấy đã trao cho Đảng gánh vác, “đứng mũi chịu sào” trước dân tộc; và đồng bào đã tin cậy Đảng, trước sau ủng hộ “đứa con nòi” của mình! Để đáp lại sự gửi gắm tin cậy đó, Đảng không ngừng chủ động nỗ lực sửa mình, để tiếp tục hoàn thành trọng trách to lớn và thiêng liêng ấy! Và, Nhà nước ta, khi mới sinh ra đã tự nhiên là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; cuống nhau, dòng máu Nhà nước thuộc về Nhân dân! Đảng và Nhà nước đều là “đày tớ”, là “công bộc” của Nhân dân!

Đó là Quốc chính xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Đó chính là linh hồn, cốt cách văn hóa Việt Nam!

      2- Tầm nhìn chiến lược phát triển Việt Nam

Lịch sử phát triển của đất nước đã đi đúng hướng tuy không nhanh như chúng ta mong đợi.

Hơn bao giờ hết, con đường duy nhất đúng đắn là, chúng ta phải tự mình hùng mạnh, nếu không tất thất bại; chỉ có tiến lên và phát triển bền vững, khi nhân loại không chờ đợi sự do dự hay chập chờn của bất cứ ai, cuộc cạnh tranh toàn cầu tiềm ẩn “mất còn” càng không chấp nhận bất cứ quốc gia, dân tộc nào làm ngoại lệ. Vì, tụt hậu là đứng ngoài “sân chơi” toàn cầu hóa, nếu không nói là vô hình trung rơi vào lệ thuộc, là rơi vào âm mưu “sân sau” của người khác! Không như thế, chúng ta không định vị được dân tộc mình, đất nước mình, rất khó tìm được chỗ đứng xứng đáng trên trường quốc tế, và càng khó có cơ hội góp phần mình cùng nhân loại xây dựng thế giới. Đó là sứ mệnh quốc gia, là danh dự và trách nhiệm của mỗi  người Việt Nam! Chúng ta đứng trong thế giới, chúng ta phải vì thế giới và cho thế giới!

Vì thế, trong tầm nhìn năm 2045, Việt Nam sẽ và phải trở thành một quốc gia công nghiệp phát triển, điểm đến nhân văn trong thế giới chỉnh thể, với tư cách một nước công nghiệp phát triển, nơi hội tụ của niềm tin, tri thức và tấm lòng tin cậy, thủy chung, nhân ái, chan hòa với bạn bè quốc tế, phát triển bằng phương thức rút ngắn, với bản lĩnh Việt Nam. Nghĩa là, chúng ta phải trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển - một quốc gia kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch thương hiệu Việt, tất cả mang tấm “căn cước” văn hóa Việt Nam bản sắc và nhân văn. Đó là sự lựa chọn mang tầm chiến lược. Đó cũng là sự định vị chiến lược phát triển mang tầm văn hóa của Việt Nam trong tầm nhìn tới năm 2045.

Nếu không, chúng ta sẽ rất khó vượt lên, rất khó hùng cường, nếu không nói là rơi vào nguy cơ tụt hậu và bạc nhược.

Đó là Quốc sách chiến lược phát triển Việt Nam!

Đó chính là sự kết tinh của văn hóa phát triển Việt Nam!

Trong tầm nhìn năm 2045, Việt Nam sẽ và phải trở thành một quốc gia công nghiệp phát triển

 3- Bảo vệ lợi ích chiến lược đất nước là tối cao, phát triển những giá trị quốc gia là mục tiêu tối thượng

Quốc gia tối thượng! Dân tộc trường tồn!

Trải mấy ngàn năm, ông cha ta, qua trăm lần sinh tử, bao giờ và đời nào cũng quyết lấy lợi ích quốc gia làm mục tiêu tối thượng chiến lược có ý nghĩa bất biến trong mọi hành xử của mình, trước bất cứ ai, dù trong bất cứ cảnh huống nào. Lịch sử từng cho thấy, làm trái đi là tự rước lấy họa sát thân, nô lệ, nguy cơ bị diệt vong.

Trong thời đại ngày nay, giữa cuộc cạnh tranh mang tầm vóc toàn cầu có ý nghĩa sinh tử, chân lý “Không có gì quý hơn Độc lập tự do”, hơn bao giờ hết, càng tỏa sáng trong ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm và hành động của người Việt Nam, hợp với lẽ tự nhiên toàn cầu, là bản lĩnh sống chết như máu thịt của mình. Giang sơn, xã tắc nghìn năm mà ông cha ta giao lại, quyết không để mất một tấc, quyết không để rơi vào tay ngoại bang. Vị thế dân tộc Việt Nam ta mấy ngàn năm nối đời đời gây dựng, dù phải hiến tới giọt máu cuối cùng vì nền độc lập tự do vô giá Tổ quốc… cũng không thể để bị chà đạp, không thể bị cướp mất. Không còn độc lập tự do, thì quốc gia – dân tộc Việt Nam ta sẽ không còn gì cả, và mỗi người Việt Nam ta sẽ không có gì cả, trở nên vô nghĩa!  

Vì nền độc lập tự do và lợi ích vô giá của dân tộc, trong cuộc hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, thời cơ phát triển rất nhiều nhưng nguy cơ tụt hậu, lệ thuộc cũng càng không ít, chúng ta càng quyết không ảo tưởng về mình và về bất cứ ai; không lóa mắt trước những lợi ích nhất thời, nhỏ hẹp, cục bộ vô hình xâm hại lợi ích quốc gia; càng không thể mất cảnh giác trước giặc ngoại xâm từ mọi phía và đủ loại giặc nội xâm! Bởi, chưa bao giờ như bây giờ, lịch sử dân tộc càng cho thấy, lợi ích quốc gia - dân tộc của chúng ta là cụ thể: sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng là tối thượng và quyền tự quyết dân tộc xã hội chủ nghĩa là vô giá! Lợi ích đó không thể bị diệt vong bởi nạn ngoại xâm và càng không thể bị tiêu vong bởi nạn nội xâm.

Dư luận quốc tế xác tín: “Việt Nam đang thực hiện một quá trình đổi mới đầy sáng tạo nhằm đưa chủ nghĩa xã hội thích ứng với hoàn cảnh mới, với điều kiện lịch sử và bối cảnh quốc tế mới. Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội”(3).

Làm trái thế, là vong thân, là hại quốc, là phụ lại lòng tin và sự ủy thác của đồng bào!

Đó là Quốc thể và danh dự Việt Nam!

Đó chính là sự kết tinh và phát triển bản lĩnh, sức mạnh của văn hóa Việt Nam!

      4- Hội nhập quốc tế trên nền móng phát triển và nâng niu hòa hiếu bốn bể làm phương lược hành xử chân thành, vì hòa bình thế giới

Bốn phương hòa mục, dân tộc thịnh vượng, đất nước độc lập và thế giới hòa bình!

Đó là Đạo Lý truyền đời của Việt Nam.

Trong lịch sử mấy ngàn năm, dân tộc ta đã đối mặt và chiến thắng trong hàng trăm cuộc chiến tranh vệ quốc. Có lẽ hiếm có quốc gia dân tộc nào trên hoàn cầu lại gánh chịu thương đau chất chồng và nặng nề như thế! Vì thế, suốt lịch sử của mình, toàn thể dân tộc chúng ta hiểu cái giá của hòa bình, của độc lập tự do, và nối đời xây đắp mối hữu nghị lân bang hay bảo vệ bằng mọi giá tình hoà hiếu với các dân tộc khắp bốn bể năm châu, nhưng quyết không mơ hồ hay càng không ảo tưởng về thứ ảo giác nào đó mà buông lơi quyền bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng vô giá, càng không run sợ trước bất cứ sức ép hay sự đe dọa nào của bất cứ ai, từ bất cứ phía nào.  

Để phát triển và trở nên hùng mạnh, không gì cao quý hơn, khi ta  quyết chí “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân ”! Vì, “Còn non, còn nước, còn người”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khát khao, tin tưởng! Tất cả tấm lòng trước sau hòa hiếu đều vì nền độc tự do của đất nước, vì “non sông ngàn thuở vững âu vàng”;  vì hạnh phúc của Nhân dân, vì nền hòa bình thế giới, chứ không bởi lý do nào khác vu vơ! Đó là bản lĩnh, là rường cột của văn hóa Việt Nam!

Chúng ta yêu hoa hồng nhưng dân tộc Việt Nam không ngần ngại buộc phải tự vệ để bảo vệ hòa bình đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của chính mình, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, vì khát vọng bốn bể bình yên của thế giới loài người! Vì đó là quyền tự quyết và tự vệ chính đáng Việt Nam, của bất cứ quốc gia, dân tộc nào khát khao độc lập tự do và yêu mến hòa bình! Vì chúng ta là Con Lạc cháu Hồng! Vì, đó là những quyền cơ bản thiêng liêng của đất nước, của con người dù ở nơi đâu trên mặt địa cầu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc! Đó là khí phách văn hóa Việt Nam!

Trên lộ trình, trong từng bước đi hội nhập quốc tế hôm nay, với tâm thế và hoài bão ấy, Việt Nam đến với bạn bè bốn phương mà tất thảy ai đều thấy, và mong bạn bè bốn phương đã, đang và sẽ tới Việt Nam đều trân trọng điều giản dị ấy! Thành quả đó là sự nỗ lực của gần 96 triệu đồng bào ta dù ở trong nước hay ở nước ngoài, dưới ngọn cờ của Đảng, và sự ủng hộ của toàn thể bạn bè quốc tế khắp bốn bể năm châu! Hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp hành tinh đặt mối quan hệ ngoại giao và 240 nền kinh tế quốc gia và vùng lãnh thổ đặt mối giao thương với chúng ta!

Và, “Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đang trở nên sinh động ở Việt Nam hôm nay”(4).  

Đó là Quốc tín và sức mạnh Việt Nam!

Đó là cốt cách và phẩm giá của văn hóa Việt Nam!

Tầm nhìn chiến lược: Từ chủ nghĩa yêu nước - chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - xuyên qua kinh tế bằng kinh tế, bằng chính trị, bằng ngoại giao  - và sẽ tới văn hóa, vì Đất nước phồn vinh, Tổ quốc thống nhất và Dân tộc trường tồn, dưới ngọn cờ của Đảng.       

                                                                          *

                                                                     *          *

Tất cả sự phức tạp của thời đại với những cơ và nguy cơ chuyển hóa khôn lường của một “thế giới phẳng” và không phẳng, đã và đang đặt ra, thách thức chúng ta: hoặc là tụt hậu tức là bị bỏ rơi hoặc là bứt lên để làm chủ thời cuộc, làm chủ vận mệnh của chính mình và trở nên hùng cường. Và, một khi dừng lại hoặc đứng im, hiện nay, cũng chính là tụt hậu, chính là sự thoái bộ trong cơn lốc toàn cầu hóa với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lập tức chúng ta tự chuốc lấy sự bạc nhược, yếu đuối trong lúc này.  

Vì thế, trước hết, không có con đường nào khác, ngoài con đường chúng ta càng phải tự mình trở nên hùng mạnh, dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa!

Năm 2020, Đảng của chúng ta tròn 90 Mùa Xuân, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta tròn 75 năm! Và, chúng ta long trọng kỷ niệm lần thứ 130 Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Nhớ lại gần 30 năm trước, tháng 3-1990, tại Hội thảo Quốc tế kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức ở Hà Nội, giữa thế giới đầy biến động, nhân loại vẫn nghĩ về Người, nói tới Người với sự ngưỡng mộ trước một nhân cách và lý tưởng nhân văn cao cả. “Chúng tôi đến đây, có người theo đạo Hồi, có người theo đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Thiên chúa, trước chúng tôi không hiểu nhau, qua hai ngày hội thảo, chúng tôi có thể ngồi lại nói chuyện vui vẻ với nhau, vì chúng tôi có cái chung là lý tưởng Hồ Chí Minh: “Muốn cho nhân loại được tự do, hạnh phúc”. “Nếu chủ nghĩa cộng sản như chủ nghĩa cộng sản Hồ Chí Minh thì cũng chấp nhận được”.  

Xuân năm 2020 này, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, một lần nữa, long trọng xin nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh gần 75 năm trước: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Đó cũng là lý tưởng, là hành động suốt 90 năm trước, hôm nay và mãi mãi của Đảng ta.         

Và, Xuân  này, lời phát biểu của ông Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới Rô-mét Chan-đra về Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù đã 30 Xuân trước, vẫn cổ vũ chúng ta trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, dưới ngọn cờ của Đảng.

Rằng:  

“Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.

Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình công lý,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.

Ở bất cứ đâu, nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống đói nghèo,

Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao” . 

-------
(1) htpp;//ww.cpv.org.vn/CPV/Dư luận quốc tế về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 12-1-2011
(2) http;//www.tinmoi.vn/Du-luan-quoc-te-dua-dam-tin-ve-Dai-hoi-Dang-Viet-Nam, ngày 13-1-2011
(3) Z. B. Ca-rê-ra: Thắng lợi của Việt Nam là thắng lợi của cả loài người, Báo Nhân Dân, số ra ngày 26-9-2000, tr.3
(4) Lời chào mừng Đại hội VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.72


Nguồn: Vietnamnet.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới