Đóng lại
 • Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân-Nhà giáo ưu tú
  | Quản trị viên | 1769 lượt tải | 1 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNHC. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁOI. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên 1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân-Nhà giáo ưu túa. Trình tự, cách thức, thời gian ...
 • Cho phép trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông hoạt động giáo dục
  | Quản trị viên | 626 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  1. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông hoạt động giáo dụca. Trình tự, cách thức, thời gian ...
 • Thành lập trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên tư thục
  | Quản trị viên | 606 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  2. Tên thủ tục hành chính: Thành lập trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung ...
 • Cho phép trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên hoạt động trở lại
  | Quản trị viên | 596 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  4. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên hoạt động trở lạia. Trình tự, cách thức, thời ...
 • Cho phép trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
  | Quản trị viên | 601 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  3. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên hoạt động giáo dụca. Trình tự, cách thức, thời ...
 • Giải thể trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên
  | Quản trị viên | 582 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  6. Tên thủ tục hành chính: Giải thể trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyêna. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ ...
 • Sáp nhập, chia tách trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyên
  | Quản trị viên | 610 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  5. Tên thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông chuyêna. Trình tự, cách thức, thời gian giải ...
 • Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoạt động giáo dục trở lại
  | Quản trị viên | 685 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  7. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoạt động giáo dục trở lạia. Trình tự, cách thức, ...
 • Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365
  | Quản trị viên | 584 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  8. Tên thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365a. Trình tự, cách thức, thời gian giải ...
 • Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
  | Quản trị viên | 647 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  10. Tên thủ tục hành chính: Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành ...
 • Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365)
  | Quản trị viên | 683 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  9. Tên thủ tục hành chính: Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ...
 • Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
  | Quản trị viên | 625 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  12. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại a. Trình tự, ...