Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên phổ thông

Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (GVPT). Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.

Theo Thông tư, GVPT sẽ được đánh giá theo 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí.

I. Đối tượng áp dụng

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng đối với giáo viên trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cùng đó làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.

II. Các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá
1. Tiêu chuẩn 1 - Phẩm chất nhà giáo


Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

a) Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

b) Mức khá: Có tinh thần tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

a) Mức đạt: Có tác phong và cách thức làm việc phù hợp với công việc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

b) Mức khá: Có ý thức tự rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực; ảnh hưởng tốt đến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong cách nhà giáo; ảnh hưởng tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.

2. Tiêu chuẩn 2 - Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

a) Mức đạt: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân;

b) Mức khá: Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

a) Mức đạt: Xây dựng được kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục;

b) Mức khá: Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục.

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

a) Mức đạt: Áp dụng được các phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

b) Mức khá: Chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

a) Mức đạt: Sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và sự tiến bộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

b) Mức khá: Chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và sự tiến bộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

a) Mức đạt: Hiểu các đối tượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và nắm vững quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; thực hiện lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục;

b) Mức khá: Thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục.

3. Tiêu chuẩn 3 - Xây dựng môi trường giáo dục

Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.

Tiêu chí 8: Xây dựng văn hóa nhà trường

a) Mức đạt: Thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định;

b) Mức khá: Đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có);

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Tiêu chí 9: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

a) Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường;

b) Mức khá: Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, của bản thân, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (nếu có);

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, của bản thân, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

Tiêu chí 10: Thực hiện và xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường

a) Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường;

b) Mức khá: Đề xuất biện pháp xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường (nếu có);

c) Mức tốt: Là điển hình tiên tiến về thực hiện và xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.

4. Tiêu chuẩn 4 - Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục đạo đức, lối sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

Tiêu chí 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan

a) Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan;

b) Mức khá: Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan;

c) Mức tốt: Đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan.

Tiêu chí 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

a) Mức đạt: Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh ở trên lớp; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên có liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên có liên quan về tình hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

b) Mức khá: Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan trong việc thực hiện các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan về quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Tiêu chí 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

a) Mức đạt: Tham gia tổ chức, cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan về đạo đức, lối sống của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

b) Mức khá: Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và các bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Tiêu chuẩn 5 - Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục.

Tiêu chí 14: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

a) Mức đạt: Có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

b) Mức khá: Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Mức tốt: Có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Tiêu chí 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục

a) Mức đạt: Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục và quản lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo quy định; hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục theo quy định;

b) Mức khá: Ứng dụng công nghệ thông tin và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu số trong hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục; cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục tộc.

III. Cách xếp loại kết quả đánh giá

Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt, giáo viên phải đảm bảo có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2 - Phát triển chuyên môn nghiệp vụ đạt mức tốt.

Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, phải có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí Tiêu chuẩn 2 - Phát triển chuyên môn nghiệp vụ đạt mức khá trở lên;

Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt, giáo viên có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên.

Giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên nếu có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Các giáo viên sẽ tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Văn phòng Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới