Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Có 9 mô đun bồi dưỡng  thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên mỗi cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông) để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDPT mới.

Các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021 nhằm hỗ trợ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Đáp ứng nhu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đồng thời, đây là căn cứ quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Các mô đun bồi dưỡng này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy ở trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, gồm các nội dung bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng trong cả nước.

Xin giới thiệu 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới  cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021 đối với mỗi cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông) như sau:

Mô đun 1 “ Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018”  gồm 6 nội dung:

1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018; 

2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT trong chương trình GDPT 2018;

3. Kế hoạch giáo dục, nội dung Chương trình GDPT 2018;

4. Phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;

5. Đánh giá kết quả giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;

6. Các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT;

2. Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018;

3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT.

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” gồm 4 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT;

2. Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và kết quả đánh giá trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

3. Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và sự tiến bộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT về phẩm chất, năng lực;

4. Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và đổi mới phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Giáo viên cốt cán tỉnh Phú Yên tham gia khoá bồi dưỡng GV cốt cán trong khuôn khổ Chương trình ETEP. Ảnh: Lê Huy.

Mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT” 3 nội dung:

1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh ở trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT;

2. Xây dựng kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục cá nhân trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;

3. Phân tích và phát triển được chương trình môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục trong trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT.

Mô đun 5 “Tư vấn và hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT trong hoạt động giáo dục và dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365” gồm 3 nội dung:

1. Đặc điểm tâm sinh lý của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT;

2. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT (lồng ghép vào môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/hoạt động giáo dục);

3. Xây dựng kênh thông tin về tư vấn hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT.

Mô đun 6 “Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT; vai trò của giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT;

2. Xây dựng và quảng bá các giá trị cốt lõi của nhà trường, lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xây dựng niềm tin cho mọi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, đồng nghiệp vào các giá trị cốt lõi đó;

3. Xây dựng, thực hiện và giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện.

Mô đun 7 “Thực hiện và xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường ở trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT” gồm  3 nội dung:

1. Những vấn đề chung về xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường trong trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; vai trò của giáo viên;

2. Các nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng mất an toàn và bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường trong trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT; 

3. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử và an toàn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường trong trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT. 

Mô đun 8 “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT” gồm  3 nội dung:

1. Khái quát vai trò và lợi ích của sự gắn kết nhà trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;

2. Các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh;

3. Xây dựng kế hoạch hành động phối hợp giữa giáo viên và gia đình để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT.

Mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT” gồm  3 nội dung:

1. Vai trò của công nghệ thông tin, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT;

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh ở trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT;

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh ở trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/THCS/THPT.


Tác giả: PV
Nguồn: http://etep.moet.gov.vn/
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới